SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogika społeczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogika społeczna
Kod przedmiotu 05.7-WP-TZZAOD-PS
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Magdalena Zdaniewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności  definiowania i opisywania środowisk wychowawczych przez słuchacza, oraz rozpoznawania problemów w nich występujących

Wymagania wstępne

Znajomość problemów pedagogiki ogólnej

Zakres tematyczny

Pedagogika społeczna i jej problematyka

Rozwój pedagogiki społecznej w Polsce.

Przyczyny wyodrębnienia się pedagogiki społecznej.

Zadania, zakres  i działy pedagogiki społeczne.

Podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej.

Czołowi przedstawiciele pedagogiki społecznej.

Problemy współczesnego społeczeństwa: niepełnosprawność jako problem społeczny; zjawisko samotności; żal po stracie, czyli o przeżywaniu żałoby.

Metody kształcenia

Wykład problemowy, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem i podstawą zaliczenia jest pozytywna ocena z egzaminu pisemnego

Literatura podstawowa

Marynowicz – Hetka E., Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1,2 Warszawa 2007.

Pilch T., Lepalczyk I. (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 2006.

Przecławska A. (red.), Pedagogika społeczna. Kręgi poszukiwań, Warszawa 1996.

Kawula S. (red.), Studia z pedagogiki społecznej, Olsztyn 1996.

Lalak D., Piech T., Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999.

Gorniakowska E., Radziewicz – Winnicki A. (red.), Pedagogika społeczna, Katowice 1999.

Radziewicz – Winnicki A., Społeczeństwo w trakcie zmiany, Gdańsk 2005.

Literatura uzupełniająca

Marynowicz – Hetka E. i in. (red.), Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, Łódź 1998.

Cichosz M. , Pedagogika społeczna w latach 1945-2005, Toruń 2007.

Radziewicz – Winnicki A., Pedagogika społeczna, Warszawa 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-07-2017 20:24)