SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konstruowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju, indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz programu rewalidacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konstruowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju, indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz programu rewalidacji
Kod przedmiotu 05.6-WP-EA-KPA
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Regina Korzeniowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące tworzenia programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD), indywidualnego programu rewalidacyjno-wychowawczego (IPET) oraz programu rewalidacji 

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw dydaktyki specjalnej 

Zakres tematyczny

ĆWICZENIA: 1) Podstawy prawne tworzenia programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz programu rewalidacji. 2) Diagnoza funkcjonalna (kompleksowa, wielospecjalistyczna) potrzeb i możliwości dziecka/ucznia jako podstawa opracowywania programu. 3) Zasady tworzenia programu WWRD, IPET, programu rewalidacji. 4) Opracowywanie programu WWRD, IPET, programu rewalidacji. 5) Zasady i sposoby ewaluacji programu WWRD, IPET, programu rewalidacji. 

Metody kształcenia

Ćwiczenia: dyskusja, pokaz, metoda projektu, ćwiczenia praktyczne  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z ćwiczeń: praca pisemna - opracowanie wybranego przez studenta programu  WWRD, IPET lub programu rewalidacji  

Ocena ostateczna:  zaliczenie na podstawie przygotowanego programu

Literatura podstawowa

 

  1. Dydaktyka specjalna, red. J. Głodkowska, Warszawa 2012.  
  2.  Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, red. J. Głodkowska,  Warszawa 2012.
  3. Jas M., Jarosińska M., Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży: ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, Warszawa 2

Literatura uzupełniająca

1. Akty prawa oświatowego dotyczące organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz organizowania kształcenia uczniów z niepełnosprawnością

2. Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kraków 2015

3. Deutsch Smith D., Pedagogika specjalna, Warszawa 2011

4. Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik,  Poznań 2001

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-09-2017 18:29)