SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Menedżer w procesie zarządzania przedsiębiostwem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Menedżer w procesie zarządzania przedsiębiostwem
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LOPD-MWPZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 8
(w tym jako e-learning)
0,53
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student w ramach przedmiotu Menedżer w procesie zarządzania przedsiębiorstwem pozna podstawową wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i personelem. Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności szybkiego podejmowania decyzji w oparciu o posiadane dane, realizowanie zamierzonych celów w perspektywie długo i krótkookresowej, a także rozróżnienie roli jaką w organizacji pełni przywódca a osoba formalnie sprawująca władzę.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Podstawy zarządzania- kluczowe funkcje i rodzaje zasobów. Metody podejmowania decyzji. Rola menedżera w funkcjonowaniu organizacji. Motywowanie i kontrolowanie pracowników. Komunikacja a relacje międzyludzkie. Zarządzanie konfliktem. Zarządzanie pracownikami w logistyce.

Metody kształcenia

Wykład z użyciem technik multimedialnych- prezentacje power point, filmy edukacyjne, a także moderowanie dyskusji i studia przypadków na podstawie doświadczenia w zarządzaniu zespołem w przedsiębiorstwie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena z wypowiedzi pisemnej w formie referatu. Przewiduje się dwie prace w ramach realizowanego przedmiotu.

Literatura podstawowa

 1. Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Akade, Kraków, 2000
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna ekonomiczna, Wydanie II, Kraków, 2002
 3. Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006
 4. Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 5. Landsberg, Tao szkolenia. Działaj skutecznie. Inspiruj i rozwijaj swoich współpracowników, Studio Emka, Warszawa 1999
 6. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007
 7. Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, 2007

Literatura uzupełniająca

 1. A. K. Koźmiński, Zarządzanie od podstaw, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011,
 2. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000,
 3. M. Przybyła, Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Ekonomii Ekonomicznej, Wrocław 2003,
 4. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2010,
 5. M. Bielski, Podstawy teorii i zarządzania, C. H. Beck, Warszawa 2002,
 6. M. Dołhasz, J. Fundaliński, M. Kosała, H. Smutek, Podstawy zarządzania. Koncepcje – strategie – zastosowania, PWN, Warszawa 2009,
 7. S. P. Robbins, D. A. Decenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002,
 8. J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert, Kierowanie, PWN, Warszawa 2001,
 9. M. Strużycki, Podstawy zarządzania, SGH, Warszawa 2008,
 10. „Przegląd organizacji”,
 11. „E- mentor”

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 25-10-2017 18:31)