SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej
Kod przedmiotu 12.2-WP-OLIGO-PNiP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr n. med. Wioletta Giemza-Urbanowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu neurologii i psychiatrii dziecięcej. 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego człowieka, cyklu rozwoju rodziny.

Zakres tematyczny

Klasyfikowanie chorób, zaburzeń psychicznych, zespołów neurologicznych; etiologii, epidemiologii, objawów, diagnostyki, leczenia podstawowych jednostek chorobowych w dziedzinie neurologii i psychiatrii dziecięcej.

Metody kształcenia

Dyskusja w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Metodą weryfikacji efektów kształcenia jest  przygotowanie pracy poglądowej na temat wybranego zaburzenia psychicznego i/lub schorzenia neurologicznego. Ocena końcowa: ocena pracy poglądowej. 

Literatura podstawowa

  1. Popielarska A., Popielarska M. (red.): Psychiatria wieku rozwojowego, PZWL, Warszawa 2000.
  2. Scully J. H. – Rybakowski J. (red.): Psychiatria, Urban & Partner, Wrocław 1998.
  3. M. Victor, Ropper A. H. – Prusiński A. (red.): Neurologia, Czelej, Lublin 2003.
  4. Mazur R., Nyka W. (red.): Neurologia - myślenie kliniczne, MAKmed, Gdańsk 1998. 

Literatura uzupełniająca

  1. Andreasen N. C. – Grzywa A. (red.): Fascynujący mózg – walka z chorobami psychicznymi w epoce genomu, Czelej, Lublin 2003.
  2. Przetacznik – Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka, PWN, Warszawa 2004

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 22-03-2018 17:26)