SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody terapii uzależnień - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody terapii uzależnień
Kod przedmiotu 05.6-WP-OLIGO-MTU
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu teorii uzależnień i koncepcji terapii uzależnień; wprowadzenie w sposoby klasyfikowania uzależnień oraz w ich diagnozowanie; zapoznanie z aktualnymi nurtami w praktyce terapii uzależnień, metodami i technikami w pracy terapeutycznej.  

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu: psychologii ogólnej, klinicznej i rozwojowej, biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania, socjologii

Zakres tematyczny

 1. Zagadnienia wprowadzające w problematykę terapii uzależnień: podmiot (osoba uzależniona, współuzależniona) i przedmiot zainteresowań (uzależnienie), paradygmaty teorii uzależnień i terapii uzależnień. 
 2. Diagnozowanie uzależnień: diagnoza nozologiczna i problemowa, podwójna diagnoza.
 3. System pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym: od terapii ambulatoryjnej do stacjonarnej z uwzględnieniem aktualnych rozwiązań legislacyjnych.
 4. Różnicowanie form pomocy w zależności od wybranych czynników: demograficznych (np.: wiek), społecznych (np.: więzi rodzinne), role społeczne i zawodowe), rodzaju uzależnienia.
 5. Wybrane strategie i metody pracy terapeutycznej: krótkie interwencje, społeczność terapeutyczna, porada; etyczne aspekty pomagania.   

Metody kształcenia

Dyskusja, metoda sytuacyjna, inscenizacja, gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne), burza mózgów. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa: ocena inscenizowanych sytuacji problemowych.

Literatura podstawowa

 1. Cierpiałkowska L. (2000) Alkoholizm – przyczyny – leczenie – profilaktyka, Poznań, Wydawnictwo Naukowe  UAM
 2. Jabłoński P., Jędrzejko M. (2011) Narkotyki i para narkotyki (perspektywa polska), Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
 3. Jędrzejko M. (red.) (2009) Narkomania. Spojrzenie wielowymiarowe, Pułtusk-Warszawa, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 4. Lindenmeyer J (2007) Ile możesz wypić? O nałogach i ich leczeniu, Gdańska, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne
 5. Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z. (2006) Integracyjna psychoterapia uzależnień, Wyd. 1,  Warszawa, IPZ
 6. Pużyński S., Wciórka J. (red.) (1997) Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10, Kraków-Warszawa, IPN
 7. Rogala – Obłękowska J. (2002) Narkoman w rodzinie. Wskazania do terapii, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe UW
 8. Woronowicz B.T. (2009) Uzależnienia, Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Warszawa, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA

Literatura uzupełniająca

 1. Guerreeschi C. (2010) Nowe uzależnienia, wyd. 2, Kraków, Wydawnictwo SALWATOR
 2. Jędrzejko M. (2005) Narkotyki i narkomania w Wojsku Polskim, Warszawa – Pułtusk
 3. Karpowicz B. (2002) Narkotyki. Jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie? Duchowe aspekty leczenia uzależnienia, Białystok, Instytut Wydawniczy „Kreator”
 4. Kooyman M. (2002) Społeczność terapeutyczna dla uzależnionych, Warszawa, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 5. Łuczak E. (2004) Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii, Pułtusk 2004, Wyższa Szkoła Humanistyczna
 6. Tatarsky A. (red.)  (2007) Redukcja szkód w psychoterapii. Nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu, Warszawa, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 7. Davenport-Hines R. (2006) Odurzeni. Historia narkotyków 1500-2000, Wydawnictwo W.A.B.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 22-03-2018 17:32)