SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Medycyna ratunkowa - organizacja PRM - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Medycyna ratunkowa - organizacja PRM
Kod przedmiotu 12.1-WL-RAT-MRO
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. n. med. Michał Gaca, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta ze strukturą funkcjonowania Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego. Przekazanie wiedzy z zakresu finansowania całego systemu. Pokazanie zadań i roli ratownika medycznego w Polsce. Wyjaśnienie zasad współpracy z podmiotami, które w swoich świadczeniach wykazują działania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Współdziałanie różnych służb podczas zdarzeń masowych. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Pojęcie ratownictwa zintegrowanego.
 2. Rola ratownika w PRM.
 3. Jednostki systemu PRM.
 4. Jednostki współpracujące z systemem PRM.
 5. Modele współpracy w ramach ratownictwa zintegrowanego.
 6. Organizacja akcji ratunkowej podczas zdarzeń masowych.
 7. Ustawa o PRM wraz z rozporządzeniami: o doskonaleniu zawodowym, zakresie czynności ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych.

Metody kształcenia

Wykłady – metoda podająca, wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przykłady rozwiązywania problemów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin przeprowadzony w formie pisemnej (test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 50% punktów możliwych do zdobycia. 

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Organizacja służb ratownictwa medycznego w wybranych państwach. Kancelaria Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa 2013 (http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/53/plik/ot-622.pdf).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. 2011 nr 46 poz. 239).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego. Dz.U. 2011, nr 3, poz. 6.
 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654)
 5. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590).
 6. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410).
 7. Szarpak Ł. Organizacja ratownictwa medycznego w Polsce. Wyd. Promotor 2012

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-06-2018 22:01)