SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Medyczne czynności ratunkowe - techniki zabiegów medycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Medyczne czynności ratunkowe - techniki zabiegów medycznych
Kod przedmiotu 12.0-WL-RAT-MCT
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska
 • mgr Marcin Mańkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 45 3 45 3 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy w zakresie oceny parametrów życiowych. Przedstawienie zasad wykonywania określonych zabiegów medycznych. Nauczenie i kreowanie umiejętności wykonywania zabiegów medycznych podejmowanych w trakcie prowadzenia działań ratunkowych. Kształtowanie postaw wrażliwości na problemy osób poszkodowanych, dyskrecji oraz poszanowania praw pacjentów. Kształtowanie poczucia dbałości o wykorzystywany sprzęt i materiały medyczne. Wyuczenie postępowania zgodnego z zasadami aseptyki i antyseptyki.  Opanowanie technik, algorytmów i wskazań do stosowania poszczególnych procedur medycznych. Kształtowanie umiejętności udzielania pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyn. Celem przedmiotu jest samodzielne wykonywanie procedur medycznych w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę.

Wymagania wstępne

Znajomość anatomii, biologii chemii i fizyki na poziomie maturalnym. Kondycja fizyczna.

Zakres tematyczny

 1. Badanie i ocena podstawowych funkcji życiowych (świadomość, oddychanie, krążenie, termoregulacja).
 2. Wykonywanie i ocena zapisu EKG II, III i XII odprowadzeniowego.
 3. Diagnostyka na podstawie obserwacji oczu.
 4. Czystość bakteriologiczna a zabiegi aseptyczne.
 5. Zasady przygotowywania i podawania leków różnymi drogami.
 6. Podawanie leków drogą podskórną (s.c.), domięśniową (i.m), dożylną (i.v.), doszpikowo.
 7. Podawanie leków dożylnie we wlewie kroplowym, przez wszczepialny port naczyniowy i z wykorzystaniem pompy infuzyjnej.
 8. Kaniulacja żył obwodowych i żyły szyjnej zewnętrznej z użyciem igły, venflonu, motylka.
 9. Pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych.
 10. Technika prawidłowego pobierania krwi, czyli - eliminacja błędów przedlaboratoryjnych.
 11. Wykorzystanie analizatora parametrów krytycznych w diagnostyce pacjentów w stanie nagłym.
 12. Głukometria i insulinoterapia w stanach nagłych.
 13. Heparyna drobnocząsteczkowa w profilaktyce zatorowości zagrażającej życiu.
 14. Tlenoterapia i i leki wziewne (nebulizacja).
 15. Wkłucia doszpikowe przy użyciu gotowych zestawów i podawanie leków i.o.
 16. Farmakoterapia w zakresie leków do samodzielnego stosowania przez ratowników medycznych.
 17. Przeliczanie dawek leków w zależności stężenia, objętości, jednostek miar i masy ciała.
 18. Badanie i ocena świadomości poszkodowanych z wykorzystaniem skali AVPU i GCS.
 19. Badanie i ocena oddychania poszkodowanych nieprzytomnych i przytomnych.
 20. Badanie i ocena krążenia bez i z wykorzystaniem sprzętu (pulsoksymetru, swignomanometru RR, aparatu EKG, stetoskopu).
 21. Badanie i ocena termoregulacji.
 22. Badanie oczu w ocenie zaburzeń świadomości i stanów nagłych.
 23. Przygotowanie do wykonywania zabiegów aseptycznych (czystość bakteriologiczna, higieniczne mycie rąk).
 24. Podawanie leków drogą domięśniową w sposób standardowy i ze zmianą kierunku igły.
 25. Kaniulacja żył obwodowych z wykorzystaniem igły i venflonu.
 26. Pobieranie krwi żylnej do badań laboratoryjnych systemem aspiracyjnopróżniowym.
 27. Alternatywne sposoby wstrzyknięć domięśniowych (udo, ramię, mięsień pośladkowy po stronie brzusznej metodą Hochstettera i Sachtlebena).
 28. Wykorzystanie pompy infuzyjnej do podawania leków i.v.
 29. Farmakoterapia w zakresie leków z tabeli do samodzielnego stosowania przez ratowników medycznych.
 30. Alternatywne sposoby podawania leków drogą podskórną ( insulina w Penie, insulinówce, heparyna drobnocząsteczkowa w ampułkostrzykawce).
 31. Wykorzystanie glukometrów fotometrycznych i elektrometrycznych.
 32. Pobieranie krwi do badań wykonywanych w analizatorze parametrów krytycznych.
 33. Podawanie leków droga pokarmową (p.o., s.l., p.r. w tym wlewki, lewatywy, sucha rurka do odbytu).
 34. Tlenoterapia z wykorzystaniem sprzętu medycznego.
 35. Podawanie leków w nebulizacji.
 36. Postępowanie z pacjentem po urazie, badanie ITLS, transport medyczny.
 37. Krwotoki, przyczyny, zagrożenia, postępowanie, opatrunki hemostatyczne, staza CAT
 38. Obrażenia narządu ruchu, obrażenia kręgosłupa - rodzaje, objawy, zagrożenia, postępowanie.
 39. Obrażenia głowy, klatki piersiowej brzucha i miednicy, rodzaje, objawy, zagrożenia, postępowanie.
 40. Obrażenia termiczne, oparzenia, odmrożenia, przyczyny, rodzaje, zagrożenia, postępowanie.
 41. Przyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych, intubacja, alternatywy.
 42. Zgłębnikowanie żołądka, wskazania, p/wskazania, zasady wykonywania, zagrożenia.
 43. Cewnikowanie pęcherza moczowego wskazania, p/wskazania, zasady wykonywania, zagrożenia.
 44. Asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych-  zadania ratownika. Zestawy do szycia, nacięcia, drenowania. Dezynfekcja, dekontaminacja.
 45. Dokumentowanie medycznych czynności ratunkowych. Skale urazowe w ratownictwie.
 46. Zakładanie kołnierza ortopedycznego, kamizelki KED, unieruchomienie na desce ortopedycznej.
 47. Techniki przekładania poszkodowanego na deskę.
 48. Planowanie i realizacja działań ratowniczych w stanach nagłych urazowych na podstawie opisów przypadków.
 49. Udział ratownika medycznego w farmakoterapii stanów nagłych.
 50. Bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych.
 51. Płukanie oka.
 52. Tlenoterapia czynna i bierna.
 53. Respiratoroterapia.
 54. Wentylacja workiem samorozprężalnym.
 55. Odbarczanie odmy.
 56. Zaopatrywanie rany klatki piersiowej (opatrunek Ashermana).
 57. Kardiowersja elektryczna.
 58. Elektrostymulacja przez skórna.
 59. Bezpieczna defibrylacja.
 60. Stosowanie wyciągu.

Metody kształcenia

Zajęcia praktyczne w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, zajęcia praktyczne – ćwiczenia, dyskusja, pokaz/prezentacja, metoda przypadków. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę w formie pisemnej (test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru) prowadzone przed lub po każdym bloku tematycznym, test praktycznych umiejętności - ocena prawidłowego wykonywania algorytmów. Zaliczenie praktyczne końcowe: losowanie przypadków i zabiegów, zaliczenie na poziomie 60% uzyskanych punktów. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

 

Ćwiczenia - Ocena ustna lub pisemna przygotowania do zajęć. Ocena wiedzy, umiejętności, postawy w odniesieniu do wykonywanej czynności. Ocena prawidłowego wykonywania algorytmów. Zaliczenie praktyczne końcowe: losowanie przypadków i zabiegów, zaliczenie na poziomie 60%.

Literatura podstawowa

 1. Ciechaniewicz W. Pielęgniarstwo ćwiczenia. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2008.
 2. Ciechaniewicz W, Grochans E, Łoś E. Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2006, 2007.
 3. Chrząszczewska A. Bandażowanie. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 1996.
 4. Hildebrand N. Iniekcje, infuzje, pobieranie krwi. Wrocław 2001.
 5. Dzirba A. Wstrzyknięcia domięśniowe; podręcznik dla studiów medycznych. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2010.
 6. Andrew R. Houghton, David Gray. EKG - jasno i zrozumiale. Wyd. α-Medica Press Bielsko-Biała 2014.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz.U. 2016, poz. 578).
 8. Paciorek P, Patrzała M. Medyczne czynności ratunkowe. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2016.
 9. Huber A, Karasek-Kreutzinger B, Jobin-Howald U. Kompendium pielęgniarstwa. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 1995.
 10. Wołynka St. Pielęgniarstwo ogólne. Wyd. PZWL Warszawa 1993.
 11. Kózka M, Płaszewska-Żywko L. Procedury pielęgniarskie: podręcznik dla studiów medycznych. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2011.
 12. Tim Nutbeam, Ron Daniels. Procedury zabiegowe. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2012. 

Literatura uzupełniająca

 1.  Mattu A., Brady W. EKG w medycynie ratunkowej. Górnicki Wydawnictwo Medyczne Wrocław 2011.
 2.  Orebaugh SL (red. wyd. pol. Andres J) Atlas technik i metod zabezpieczania dróg oddechowych. Wyd. Elselvier Urban&Partner 2011.
 3.  Serafin P, Schue R, Postępowanie w nagłych przypadkach medycznych. Wyd. Edra Urban &Partnerzy 2014.
 4. Lejeune DA, Platt TE, Stoy WA (red. pol. J. Jakubaszko) Ratownik medyczny; procedury od A do Z. Wyd. Edra Urban &Partner 2012.

Uwagi

Sylabus opracował: lek. med. Szymon Michniewicz


Zmodyfikowane przez dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-06-2018 19:04)