SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Medyczne czynności ratunkowe - zaawansowane czynności ratunkowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Medyczne czynności ratunkowe - zaawansowane czynności ratunkowe
Kod przedmiotu 12.0-WL-RAT-MCZ
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 60 4 60 4 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Doskonalenie i zdobywanie nowych umiejętności będących w kompetencjach ratownika medycznego zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zdobywanie umiejętności obsługi sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zaawansowanych czynności ratunkowych. 

Wymagania wstępne

Znajomość anatomii, fizjologii, BLS, KPP,  Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zakres tematyczny

 1. ALS zgodny z najnowszymi wytycznymi.
 2. Zastosowanie elektroterapii w medycynie ratunkowej.
 3. Zasady bezpiecznej defibrylacji manualnej.
 4. Nauka zaawansowanych metod udrażniania dróg oddechowych.
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – algorytm postępowania.
 6. Farmakoterapia podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 7. Nagłe zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych.
 8. Zagadnienia etyczne w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 9. Pomiar ciśnienia krwi.
 10. Pomiar czynności akcji serca – badanie tętna na różnych tętnicach.
 11. Pobranie krwi.
 12. Założenie dostępu do żyły obwodowej.
 13. Iniekcje domięśniowe i podskórne.
 14. Podłączenie wlewu dożylnego.
 15. Przygotowanie i podłączenie wlewu w pompie infuzyjnej.
 16. Wykonanie EKG.
 17. Założenie rurki ustno-gardłowej.
 18. Założenie zgłębnika do żołądka.
 19. Tlenoterapia.

Metody kształcenia

Ćwiczenia w 5-osobowych grupach w salach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: aktywność na zajęciach, wypowiedź ustna, test praktycznych umiejętności, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

 

Literatura podstawowa

 1. Andres J. (red), Wytyczne resuscytacji 2015, Polska Rada Resuscytacji, 2016.
 2. Chmiel D., Cichańska M., Kłos E. Medyczne czynności ratunkowe, PZWL, 2015.
 3. Kózka M., Rumian B., Maślanka M., Pielęgniarstwo ratunkowe, PZWL, 2013. 

Literatura uzupełniająca

 1. Mattu A., Brady W.: EKG w medycynie ratunkowej. Górnicki Wydawnictwo Medyczne , Wrocław 
2011.
 2. Orebaugh S.L., red. wyd. pol. Andres J., Atlas technik i metod zabezpieczania dróg oddechowych, 
Elselvier Urban&Partner, 2011.
 3. Paciorek P., Patrzała A., Kłos E., Medyczne czynności ratunkowe, PZWL, 2014.
 4. Serafin P., Schue R., Postępowanie w nagłych przypadkach medycznych, wyd. Edra Urban &Partnerzy, 
2014.

Uwagi

Sylabus opracował: mgr Paweł Osipowicz


Zmodyfikowane przez dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-06-2018 00:13)