SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologie informatyczne w medycynie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologie informatyczne w medycynie
Kod przedmiotu 11.9-WL-RAT-TI
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jarosław Wagner
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest poznanie zasad stosowania technologii komputerowych i informatycznych w medycynie. Zwrócenie uwagi na zasady bezpieczeństwa, zabezpieczenia danych, poznanie możliwości informatyzacji w ochronie zdrowia. 

Wymagania wstępne

Znajomość informatyki na poziomie szkoły średniej. 

Zakres tematyczny

 1. Podstawowe pojęcia informatyczne.
 2. Bezpieczeństwo danych, poufność.
 3. Systemy obrazowania.
 4. Rodzaje i zastosowanie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.
 5. Poszukiwanie, przetwarzanie i przechowywanie informacji.
 6. Informacja w ochronie zdrowia i stomatologii.
 7. Elektroniczna dokumentacja medyczna.
 8. Ochrona danych osobowych.
 9. Zarządzanie informacjami w ochronie zdrowia.
 10. Korzystanie z medycznych baz danych.
 11. Prezentacja multimedialna.
 12. Tworzenia arkuszy kalkulacyjnych i baz danych.

Metody kształcenia

Ćwiczenia w formie zajęć praktycznych, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego z odpowiednim oprogramowaniem. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę w formie pisemnej (test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru) prowadzone przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 50% uzyskanych punktów, praktyczne wykonanie przykładowego zadania. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

 

 

Zajęcia kończą się zaliczeniem w formie ustnej i praktycznej poprzez wykonanie przykładowego zadania.

Literatura podstawowa

 1. Rudowski R (red.) Informatyka medyczna. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2012.
 2. Tadeusiewicz R. Informatyka Medyczna, Wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 2011.
 3. Walkenbach J. Excel 2010 PL. Wyd. Helion Gliwice 2011.
 4. Żarowska-Mazur A, Węglarz W. Office 2010 Praktyczne rady. Wyd. Naukowe Warszawa PWN 2011.
 5. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, z póź. zmianami, Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657.
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z póź. zmianami Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883.
 7. Materiały prowadzącego: http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/przedmioty.html oraz http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning.html.

Literatura uzupełniająca

 1. Murray K. Microsoft Office 2010 PL. Praktyczne podejście. Wyd. Helion Gliwice 2011.
 2. Sokół M. OpenOffice.ux.pl 3.1. Ćwiczenia praktyczne, Wyd. Helion Gliwice 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 05-06-2018 17:58)