SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot fakultatywny - Bezpieczeństwo pracy i ergonomia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot fakultatywny - Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Kod przedmiotu 13.9-WL-RAT-BPE
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Artur Wandycz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie zmian, jakie zachodzą w organizmie człowieka podczas wykonywania pracy. Poznanie metod analizy i oceny pracy. Poznanie możliwości  i ograniczeń organizmu człowieka w środowisku pracy. Nabycie przez studenta wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, dzięki którym student ocenia zagrożenia związane z wykonywaniem pracy w różnych środowiskach, ocenia ryzyko zawodowe i podejmuje ewentualne działania profilaktyczne lub naprawcze.

Wymagania wstępne

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka oraz podstawy fizyki - poziom  szkoły  średniej.

Zakres tematyczny

Podstawy ergonomii. Antropometria. Podstawy biomechaniki. Pozycje i postawy ciała. Podstawy fizjologii pracy. Wydatek energetyczny. Termoregulacja. Mikroklimat. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Hałas. Oświetlenie. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Stres. Zmęczenie. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Ryzyko zawodowe.

Metody kształcenia

Pogadanka, dyskusja, ćwiczenie, instruktaż, praca indywidualna i zespołowa, praca z dokumentami źródłowymi.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen za wykonanie opracowań na zadany temat oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium przeprowadzanego w formie pisemnej - trwającego 60 minut (10 pytań, każde pytanie – 1 pkt.). Do zaliczenia kolokwium w formie pisemnej na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie 6 pkt. (60%) na 10 pkt. możliwych do zdobycia. 

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

  1. Augustyńska D., Pośniak M. (red.): Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2016 (wydanie X).  Wydawnictwo CIOP-PIB, Warszawa 2016.
  2. Górski J. (red.): Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2001.
  3. Koradecka  D. (red.): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia.  t. I. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1999.
  4. Koradecka  D. (red.): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia.  t. II. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa  1999.
  5. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.

Literatura uzupełniająca

  1. Durin J. V. G.: Passmore R.: Energetyka  pracy i wypoczynku.  PWN, Warszawa 1969.
  2. Dziak, A.: Bóle i dysfunkcje kręgosłupa.  Medicina Sportiva, Kraków 2007.
  3. Kozłowski S.: Granice przystosowania. Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
  4. Malinowski  A., Bożiłow W.: Podstawy antropometrii. Metody, techniki i normy.  PWN, Warszawa - Łódź 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-06-2018 15:16)