SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Patomorfologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Patomorfologia
Kod przedmiotu 12.9-WL-RAT-PM
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. n. med. Tomasz Huzarski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy o mechanizmach powstawania chorób na poziomie komórkowym i narządowym oraz umiejętność zastosowania i interpretacji odpowiednich badań morfologicznych. Umiejętność wykorzystania wyników badań morfologicznych i sekcyjnych w powiązaniu z objawami chorób dla wykorzystania w codziennej praktyce zawodowej.

Wymagania wstępne

Znajomość anatomii, fizjologii, biochemii, biologii molekularnej, patofizjologii.

Zakres tematyczny

 1. Historia patologii.
 2. Zmiany wsteczne i rozplemowe.
 3. Zapalenia
 4. Uszkodzenie i naprawa komórki.
 5. Patogeneza nowotworów. Przerzuty.
 6. Podstawowe pojęcia w patologii - skrzep, zakrzep, zawał, zator.
 7. Niewydolność krążenia.
 8. Krwotok, wstrząs, miażdżyca
 9. Immunopatologia
 10. Zaburzenia i wady rozwojowe.
 11. Nowotwory pochodzenia nabłonkowego i mezenchymalnego.
 12. Choroby układu oddechowego i nowotwory płuc
 13. Serce i schorzenia układu krążenia.
 14. Choroby autoimmunologiczne.
 15. Neuropatologia.
 16. Choroby przewodu pokarmowego.
 17. Nowotwory układu dokrewnego.
 18. Cukrzyca, otyłość.
 19. Hematopatologia.
 20. Choroby kości, stawów i mięśni
 21. Schorzenia układu moczowo-płciowego.
 22. Patologia głowy i szyi.
 23. Choroby skóry
 24. Proteomika i jej zastosowanie we współczesnej patomorfologii i onkologii
 25. Nowotwory wieku dziecięcego.

Metody kształcenia

Kształcenie w formie ćwiczeń za pomocą nauki rozpoznawania obrazów morfologicznych w sali wyposażonej w mikroskopy i komputery, pod nadzorem asystenta. W trakcie ćwiczeń przewidziany jest udział w serii zajęć sekcyjnych w audytorium zlokalizowanym w sali sekcyjnej. Współudział studentów w sekcji zwłok. Zajęcia seminaryjne i wykłady w formie prezentacji multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie przeprowadzone w formie pisemnej (test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 50% punktów możliwych do zdobycia. 

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 50% uzyskanych punktów, test praktycznych umiejętności, wykonanie zadania indywidualnego. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Stachura J, Domagała W. (red.) Patologia znaczy słowo o chorobie. Wyd. PAU Kraków 2016
 2. Domagała W, Chosia M, Bedner E. Tajemniczy świat chorych komórek człowieka. Przewodnik do nauki histopatologii. Wyd. Pomorska Akademia Medyczna Szczecin 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Aster J.  Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease. Elsevier 8th Edition 2010.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-06-2018 00:24)