SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Toksykologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Toksykologia
Kod przedmiotu 12.9-WL-RAT-T
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. farm. Andrzej Pokrywka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wykłady z toksykologii mają na celu zapoznanie studentów ze specyfiką współczesnych zatruć, źródłami zagrożeń i działaniami w ramach koncepcji bezpieczeństwa chemicznego. Omówione zostaną podstawowe pojęcia toksykologiczne dotyczące toksyczności, oceny narażenia, terminologia stosowana w ustawodawstwie i inna dotycząca trucizn, ich losów w ustroju i mechanizmów działania.

Wymagania wstępne

Znajomość anatomii, fizjologii, farmakologii, ALS, EPLS, Ustawy O Państwowym Ratownictwie Medycznym, Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Zakres tematyczny

 1. Wykłady:

 2. Cele i zadania toksykologii.
 3. Podstawowe pojęcia i definicje w toksykologii.
 4. Interdyscyplinarny charakter toksykologii.
 5. Mechanizmy działania substancji toksycznych.
 6. Losy ksenobiotyków w ustroju i ich działanie toksyczne.
 7. Interakcje ksenobiotyków.
 8. Toksykologia doświadczalna, metody oceny toksyczności.
 9. Toksykomanie.
 10. Koncepcja bezpieczeństwa chemicznego.
 11.  Dopalacze - postępowanie zespołów ratownictwa medycznego

 12. Podstawowe pojęcia i definicje w toksykologii.
 13. Interdyscyplinarny charakter toksykologii.
 14. Mechanizmy działania substancji toksycznych.
 15. Losy ksenobiotyków w ustroju i ich działanie toksyczne.
 16. Interakcje ksenobiotyków.
 17. Toksykologia doświadczalna, metody oceny toksyczności.
 18. Toksykomanie.
 19. Koncepcja bezpieczeństwa chemicznego.
 20. Dopalacze - postępowanie zespołów ratownictwa medycznego
 21. Ćwiczenia:

  postępowanie zespołów ratownictwa medycznego w przypadku zatrucia oraz podejrzenia zatrucia pacjenta

  1.dopalaczami

  2. benzoduazepinami

  3. lekami antydepresyjnymi

  4. opiatami

  5. środkami żrącymi

  6. betablokerami

  7. zw.fospooragnicznymi

  8. mieszane

Metody kształcenia

Ćwiczenia w 5 osobowych grupach w salach ćwiczeniowych na manekinach i fantomach oraz symulowane zdarzenia z pacjentem pod wpływem środków toksycznych. Wykłady w formie prezentacji multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: prace pisemne sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym, test praktycznych umiejętności, wykonanie zadania indywidualnego. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Podstawy toksykologii : kompendium dla studentów szkół wyższych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego K. Piotrowskiego ; aut. Ewa Bem [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.
 2. Toksykologia : podręcznik dla studentów, lekarzy i farmaceutów / pod red. Witolda Seńczuka ; aut. Tadeusz Bogdanik, PZWL 2002

Literatura uzupełniająca

 1. Paradoks trucizn : substancje chemiczne przyjazne i wrogie / John Timbrell ; z ang. przeł. Z. Witkiewicz, R. Łakomy, R. Kubica. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.
 2. Ostre zatrucia / Lech Panasiuk [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-06-2018 23:11)