SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy
Kod przedmiotu 12.0-WL-RAT-MCS
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Piotr Rozpędowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 75 5 75 5 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Utrwalenie dotychczas zdobytej wiedzy z zakresu medycznych czynności ratunkowych w przypadkach urazowych. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w w/w zakresie. Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających pracę bez nadzoru lekarza przestrzegając zapisów Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Nabycie umiejętności stawiania rozpoznania na podstawie informacji uzyskanych od zespołów ratownictwa medycznego oraz badania urazowego zgodnego z ITLS na podstawie którego wprowadza się prawidłowe postępowanie z pacjentem urazowym.

Wymagania wstępne

 • umiejętność wykonywania medycznych czynności ratunkowych u pacjentów urazowych,
 • znajomość dysmurgii,
 • znajomość algorytmów ITLS, PHTLS,
 • znajomość anatomii, fizjologii i patologii  człowieka,
 • znajomość farmakologii,
 • znajomość Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • znajomość różnych skal urazowych,

Zakres tematyczny

 1. Stawianie wstępnego rozpoznania u pacjentów urazowych na podstawie informacji przekazanych przez zespoły ratownictwa medycznego w tym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 2. Wstępne rozpoznanie poparte badaniem urazowym zgodnym z algorytmem ITLS.
 3. Wywiad SAMPLE od pacjenta oraz świadków zdarzenia i rodziny.
 4. Prawidłowe postępowanie z pacjentem z urazem izolowanym.
 5. Prawidłowe postępowanie z pacjentem z urazem wielonarządowym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
 6. Prawidłowe rozpoznanie odmy i krwotoków oraz wdrożenie prawidłowego postępowania.
 7. Różne rodzaje i możliwości diagnostyczne  pacjentów urazowych w SOR.
 8. TK-Politrauma, USG fast, escharotomia ratunkowa, torakotomia ratunkowa.
 9. TRAUMA TEAM w lokalnych Oddziałach Ratunkowych.

Metody kształcenia

Zajęcia w szpitalnym oddziale ratunkowym w małych grupach. Praca z pacjentem pod nadzorem instruktora.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlega aktywność na zajęciach, test umiejętności praktycznych, wykonanie wszystkich zleconych zadań przez opiekuna praktyk, udział w czynnościach ratunkowych jako członek zespołu.

W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Andres J. (red), Wytyczne resuscytacji 2015, Polska Rada Resuscytacji, 2016.
 2. Chmiel D., Cichańska M., Kłos E. Medyczne czynności ratunkowe, PZWL, 2015.
 3. Kózka M., Rumian B., Maślanka M., Pielęgniarstwo ratunkowe, PZWL, 2013. 

Literatura uzupełniająca

 1. Mattu A., Brady W.: EKG w medycynie ratunkowej. Górnicki Wydawnictwo Medyczne , Wrocław 2011.
 2. Orebaugh S.L., red. wyd. pol. Andres J., Atlas technik i metod zabezpieczania dróg oddechowych, Elselvier Urban&Partner, 2011.
 3. Paciorek P., Patrzała A., Kłos E., Medyczne czynności ratunkowe, PZWL, 2014.
 4. Serafin P., Schue R., Postępowanie w nagłych przypadkach medycznych, wyd. Edra Urban &Partnerzy, 2014. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 08-06-2018 13:24)