SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychiatria - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychiatria
Kod przedmiotu 12.2-WL-RAT-PS
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu psychiatrii na podstawie, której nabędzie on umiejętności poprawnego posługiwania się nią w realizacji prac związanych z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego oraz, która pozwoli na wykształcenie właściwej postawy wobec osób chorych psychicznie.

Efekty kształcenia wyodrębniają: wiedzę, umiejętności oraz kompetencje, które student powinien uzyskać w toku kształcenia

Wymagania wstępne

Znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego

 

Zakres tematyczny

 1. Rozpoznanie problemów u pacjenta chorego psychicznie w oparciu o objawy psychopatologiczne,  wywiad, obserwację, analizę dokumentacji, informacje uzyskane od innych osób (zespół terapeutyczny).
 2. Etapy ustalania diagnozy (objawy, zespoły, rozpoznanie kliniczne).
 3. Planowanie opieki oraz działań leczniczych na podstawie rozpoznanych problemów u pacjenta z rozpoznaniem schizofrenii.
 4. Planowanie opieki oraz działań leczniczych na podstawie rozpoznanych problemów u pacjenta z rozpoznaniem depresji (zagrożenie samobójcze, stan po próbie samobójczej). Praktyczne wykorzystanie skal diagnostycznych.
 5. Planowanie opieki oraz działań leczniczych na podstawie rozpoznanych problemów u pacjenta w stanie maniakalnym.
 6. Planowanie opieki oraz działań leczniczych na podstawie rozpoznanych problemów u pacjentki z rozpoznaniem anoreksji.
 7. Planowanie opieki oraz działań leczniczych wobec pacjenta uzależnionego od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki).
 8. Planowanie opieki oraz podejmowanie działań leczniczych wobec pacjenta z zaburzoną osobowością.
 9. Planowanie opieki oraz podejmowanie działań leczniczych wobec pacjenta po zatruciu lekami oraz po próbie samookaleczenia.
 10. Diagnostyka zaburzeń psychicznych w przebiegu chorób somatycznych, badania diagnostyczne, podstawowe interwencje, standardy postępowania.
 11. Rola zespołu terapeutycznego w procesie leczenia pacjenta, znaczenie poprawnej komunikacji.
 12. Diagnostyka objawów ubocznych podczas leczenia neuroleptykami, redukcja lub eliminacja objawów.
 13. Znaczenie współpracy z rodziną chorego,  grupy wsparcia, działania profilaktyczne.

 

Metody kształcenia

Ćwiczenia są realizowane w grupach 5-osobowych na Oddziale Psychiatrii. Zajęcia praktyczne są poprzedzone prelekcją/wprowadzeniem teoretycznym z omówieniem jednostki chorobowej.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: zaliczenia w formie ustnej, pisemnej lub testowej wiedzy teoretycznej oraz zaliczenie umiejętności praktycznych (Oddział Psychiatrii).

W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

 

Literatura podstawowa

 1. Kaplan H, Sadocki BJ. Psychiatria kliniczna Wyd. Edra Urban&Partner Wrocław 2004.
 2. Klimak K. Zbiór standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego. Wyd. Czelej Lublin 2002.

 3. Birell S, Marwick K (red. pol. S. Sidorowicz). Psychiatria. Seria Crash Course Wyd. Edra Urban&Partner Wrocław 2014.

Literatura uzupełniająca

 1. Aleksandrowicz J. Psychoterapia medyczna. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 1994.
 2. Bilikiewicz A, Pużyński S, Robakowski J, Wciórka J. Psychiatria. Wyd. Urban&Partner Wrocław 2003.
 3. Śniewska C. Pielęgniarstwo psychiatryczne i neurologiczne. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 1995.

Uwagi

Sylabus opracował: dr n. med. Władysław Sterna


Zmodyfikowane przez dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-06-2018 23:17)