SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe
Kod przedmiotu 12.9-WL-RAT-SD
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. n. med. Michał Gaca, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Opanowanie techniki pisania pracy dyplomowej: dobór i weryfikacja piśmiennictwa, korzystanie z cyfrowych baz danych (wirtualna biblioteka), formułowanie celów badawczych, dobór metod badawczych i analizy statystycznej, opracowania wyników badań oraz ich interpretacji. Zapoznanie Studenta z zasadami przestrzegania praw autorskich.

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotu w semestrze 5.

Zakres tematyczny

  Schemat i konstrukcja prezentacji licencjackiej

 1. Strona tytułowa
 2. Wstęp- uzasadnienie podjęcia tematu.
 3. Ujęcie teoretyczne problemu.
 4. Cel główny i szczegółowe, metoda badania
 5. Prezentacja wyników badań własnych- analiza studium przypadku lub analiza zjawiska
 6. Omówienie i interpretacja zagadnienia w odniesieniu przyjętej metody, wyników własnych i ujęcia teoretycznego.
 7. Wyniki i wnioski z pracy.
 8. Bibliografia. Prawidłowe zasady  cytowań, dane bibliograficzne.

Metody kształcenia

Seminarium: metoda podająca, informacyjna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz elementy prezentacji problemowej i dyskusji.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie prezentacji pracy dyplomowej - praca eksperymentalna, przeglądowa lub opis przypadku. Złożenie pracy dyplomowej.

Literatura podstawowa

 1. Sirojć Z. Przygotowanie pracy dyplomowej; poradnik dla studentów i promotorów. Wyd. Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie. Warszawa 2009 http://www.uczelniawarszawska.pl/pdf/technika.pdf
 2. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

1.      Zgodna z wyborem tematu pracy dyplomowej.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-06-2018 21:25)