SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyki śródroczne w szpitalnym oddziale ratunkowym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyki śródroczne w szpitalnym oddziale ratunkowym
Kod przedmiotu 12.0-WL-RAT-PŚ
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 40 2,67 40 2,67 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

 • Kształtowanie umiejętności do wykonywania czynności będących w kompetencjach ratownika medycznego w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego części zachowawczej.
 • Kształtowanie postawy wrażliwości na problemy osób poszkodowanych, dyskrecji oraz poszanowania praw pacjenta.
 • Kształtowanie poczucia stałego doskonalenia zawodowego.
 • Kształtowanie dbałości o wykorzystywany sprzęt i materiały medyczne.
 • Zdobycie umiejętności pracy w zespole terapeutycznym.
 • Zdobycie umiejętności komunikowania się z pacjentem, przełożonymi, rodziną pacjenta.

Wymagania wstępne

Znajomość BLS, ALS, patofizjologii, stanów zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego.

Zakres tematyczny

 1. Skale oceny świadomości. Skala AVPU, skala GCS.
 2. Tlenoterapia bierna.
 3. Tlenoterapia czynna.
 4. Przyrządowe techniki zabezpieczania drożności dróg oddechowych.
 5. Tamowanie krwotoków i krwawień.
 6. Resuscytacja płynowa.
 7. Monitorowanie pacjenta na stanowisku intensywnej terapii.
 8. Zaburzenia rytmu serca.
 9. Dostęp dożylny.
 10. Procedury postępowania z pacjentem w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
 11. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
 12. Wsparcie rodziny pacjenta.

Metody kształcenia

Ćwiczenia i zajęcia przy pacjencie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich umiejętności praktycznych przewidzianych do realizacji w ramach programu praktyk śródrocznych oraz pozytywna opinia opiekuna praktyki.

W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z opiekunem praktyki.

 

 

Literatura podstawowa

 1. Nolan J. Specjalistyczne Zabiegi Resuscytacyjne (red. pol. J. Andres) Wyd. Europejska Rada Resuscytacji i Polska Rada Resuscytacji Kraków 2007.
 2. Zabiegi resuscytacyjne u dzieci i dorosłych 2015. Europejska Rada Resuscytacji, Polska Rada Resuscytacji http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/6_EPLS.pdf http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/2_BLS.pdf http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/3_ALS.pdf
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, Dz.U. 2016 poz. 587.

Literatura uzupełniająca

 1. Gaszyński W.  Intensywna terapia i medycyna ratunkowa, Wyd. Lekarskie PZWL 2016.
 2. Stone CK, Humphries R. Current Diagnosis & Treatment Emergency Medicine. Wyd. McGraw Hill, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-06-2018 22:56)