SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dobór narzędzi i parametrów skrawania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dobór narzędzi i parametrów skrawania
Kod przedmiotu WM-PKiTWEwŚCAD/CAM-DNiPS-L-15_pNadGen4R0DE
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD/CAM
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
  • dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 9
(w tym jako e-learning)
0,6
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Wykład - - 9
(w tym jako e-learning)
0,6
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników studiów podyplomowych z możliwościami zwiększenia wydajności pracy na drodze działań konstrukcyjnych, technologicznych i organizacyjnych do wykorzystania w dalszym procesach kształcenia oraz w pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Komputerowe wspomaganie wytwarzania, Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem, Podstawy TBM, Oprzyrządowanie technologiczne.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Współczesne konstrukcji narzędzi skrawających. Wymagania do narzędzi w warunkach produkcji skomputeryzowanej. Zasady i kolejność wyboru narzędzi i parametrów skrawania.

Ćwiczenia laboratoryjne. Zastosowanie poradników elektronicznych znanych firm (Sandvik Coromant, Prototyp, Güring, Seko, Wintoms i in.) do wyboru wysokowydajnych narzędzi i parametrów obróbki, dzięki którym możliwe staje się skrócenie czasów pracy maszyny i pracy ręcznej, zwiększenie wydajności maszyn. kontrola przebiegiu procesów technologicznych obróbki elementów maszyn, intensyfikacja procesów obróbki.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami. Praca zespołowa i indywidualna na komputerach podczas zajęć laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 2-ch pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.

Warunkiem zaliczenia części laboratoryjnej jest uzyskanie pozytywnych ocen sporządzonych sprawozdań ze wszystkich zajęć laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Feldshtein E. Wybrane zagadnienia obróbki skrawaniem. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013;
  2. Feld M. Technologia budowy maszyn. Wyd. 3. Warszawa, PWN 2000;
  3. Cichosz P. Narzędzia skrawające. Warszawa, WNT, 2006;
  4. Przybylski L. Strategia doboru warunków obróbki współczesnymi narzędziami. Politechnika Krakowska, Kraków, 2000.

Literatura uzupełniająca

  1. Grzesik W. Podstawy skrawania materiałów metalowych. Warszawa, WNT, 1998;
  2. Grzesik W. Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Warszawa, WNT, 2010;
  3.   Poradnik inżyniera. Obróbka skrawaniem. Tom 1 – 3. Warszawa, WNT, 1991;
  4. Czasopisma naukowe i naukowo-techniczne: Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji; Mechanik; Obróbka metalu; Annals of CIRP i in.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Albert Lewandowski (ostatnia modyfikacja: 13-12-2017 10:06)