SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie procesów technologicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie procesów technologicznych
Kod przedmiotu WM-PKiTWEwŚCAD/CAM-KWPT-W-15_pNadGenTYLBX
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD/CAM
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 9
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 27
(w tym jako e-learning)
1,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników studiów podyplomowych z projektowaniem procesów technologicznych obróbki skrawaniem z wykorzystaniem oprogramowania na maszyny sterowane numerycznie.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z obróbki skrawaniem i opracowywania procesów technologicznych.

Zakres tematyczny

Ramowe procesy technologiczne typowych elementów maszyn. Metody obróbkowe a sterowanie numeryczne obrabiarek. Osie sterowań i wielkości charakterystyczne. Kody używane podczas programowania. Funkcje pomocnicze i przygotowawcze. Interpolacja liniowa i kołowa. Korekcja narzędzia, punkty referencyjne obrabiarki. Zasady tworzenia programów na obrabiarki CNC. Definiowanie narzędzi. Strategie obróbki. Parametry operacji. Definiowanie posuwów, dojścia i wycofania narzędzia. Obróbki z ograniczeniami. Kontury definiowane równaniami. Obróbka spiralna. Obróbka z kontrolowaną chropowatością. Wierszowanie. Obróbka złożona.

Metody kształcenia

Praca w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca indywidualna z książkami, katalogami, normami podczas opracowywania zagadnień projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów procesów technologicznych przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Literatura podstawowa

1.      Kochan P.:" Edgecam. Wieloosiowe frezowanie CNC", Wydawnictwo Helion 2014.

2.      Edgecam - materiały szkoleniowe.

Literatura uzupełniająca

1. Feld M.:"Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn", WNT Warszawa 2000

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Albert Lewandowski (ostatnia modyfikacja: 14-12-2017 10:38)