SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki medyczny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki medyczny
Kod przedmiotu 09.1-WL-RAT-JN
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Barbara Mikulska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych w zakresie odpowiadającym poziomowi B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym wykorzystanie języka obcego dla potrzeb studiowania, a w szczególności umiejętne korzystanie z różnorodnych obcojęzycznych materiałów źródłowych, mediów, literatury popularnonaukowej i specjalistycznej z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów, kontynuację nauki w ramach wybranej specjalizacji oraz wykonywanie pracy zawodowej z wykorzystaniem języka obcego. 

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie A2.

Zakres tematyczny

 1. Procedury szpitalne.
 2. Choroby i ich symptomy.
 3. Monitorowanie pacjenta - typy badań i interpretacja wyników, parametry życiowe.
 4. Cyrkulacja krwi w organizmie, analiza krwi.
 5. Proces leczenia - rodzaje leków, drogi podawania oraz skutki uboczne, pacjent pooperacyjny.
 6. Zdrowie psychiczne - depresja, schizofrenia i wybrane rodzaje uzależnień.
 7. Żywienie i problemy związane z odżywianiem.

Metody kształcenia

Ćwiczenia w formie zajęć interaktywnych, metoda komunikatywna (scenki sytuacyjne, schematy krótkich dialogów, rozmowa), praca z tekstem (czytanie na głos i analiza tekstu, praca ze słownikiem), praca w grupach i w parach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatorium kończy się zaliczeniem z oceną, która jest średnią ocen uzyskanych przez studenta podczas udziału w zajęciach. Metodami weryfikacji efektów kształcenia są dwa kolokwia pisemne w semestrze przy obowiązywaniu następujących progów punktowych: 51-60 % ocena dst, 61-70% - dst plus, 71-80% - db, 81-90% - db plus, 91-100%  - bdb, sprawdziany (progi punktowe j.w) oraz ocena aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach. Oceną końcową jest ocena z konwersatorium. 

Literatura podstawowa

 1. Ganczar M., Rogowska B., Niemiecki w praktyce ratownika medycznego. Warszawa 2015.
 2. M.Tafil-Klawe, J. Klawe (red.) Podręczny słownik medyczny polsko-niemiecki i niemiecko-polski, PZWL 2012.
 3. S. Bęza, Repetytorium gramatyki języka niemieckiego, PWN.

Literatura uzupełniająca

1. wybrane artykuły z niemieckiej prasy specjalistycznej

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 20-12-2017 13:02)