SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy chemii środowiska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy chemii środowiska
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-PCS-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Izabela Krupińska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Identyfikowanie substancji szkodliwych i toksycznych w środowisku, rozpoznawanie ich źródeł oraz przewidywanie skutków ich obecności w środowisku.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów:

Podstawowe zagadnienia z chemii ogólnej: układ okresowy pierwiastków, wiązania chemiczne, stany skupienia materii, roztwory, reakcje chemiczne, równowagi i reakcje w roztworach elektrolitów, kinetyka reakcji chemicznych, związki chemiczne i ich nomenklatura, budowa i właściwości wybranych związków organicznych: węglowodory, alkohole, aldehydy, kwasy karboksylowe, WWA, związki humusowe, związki chloroorganiczne, dioksyny. Rodzaje i charakterystyka wód naturalnych. Chemizm wód naturalnych. Skład powietrza atmosferycznego. Przemiany chemiczne w powietrzu atmosferycznym. Charakterystyka wybranych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i ich wpływ na organizmy żywe. Podstawy analizy instrumentalnej.  Zasady pobierania próbek środowiskowych do analizy.

 

Program laboratorium:

Metody pobierania i przygotowywania próbek środowiskowych do analizy. Oznaczanie barwy, mętności, zasadowości, kwasowości, twardości, substancji organicznych oraz żelaza, manganu i azotu amonowego metodą spektrofotometryczną  w próbkach środowiskowych. Porównanie składu fizyczno-chemicznego wód powierzchniowych, podziemnych i opadowych.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, wykład problemowy.

Metody poszukujące: ćwiczeniowo-praktyczne (filmy), metoda laboratoryjna, dyskusje.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Celem uzyskania zaliczenia przedmiotu wszystkie formy prowadzonych zajęć muszą być zaliczone na ocenę pozytywną. Zgodnie z Regulaminem Studiów obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Ćwiczenia laboratoryjne: podstawą zaliczenia jest wykonanie wszystkich przewidzianych w programie ćwiczeń laboratoryjnych, pozytywne zaliczenie teoretycznych wiadomości z zakresu wykonywanych ćwiczeń oraz oddanie w terminie prawidłowo wykonanych sprawozdań. Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych ze sprawdzianów wiadomości teoretycznych z zakresu wykonywanych ćwiczeń.

Wykład:  warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin ma formę pisemną .

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu jest zaliczenie części laboratoryjnej, a następnie wykładowej.

Podstawą ustalenia oceny łącznej jest średnia ważona z udziałem 60% oceny z wykładu oraz 40% oceny z ćwiczeń. Średnią ważoną zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Ocena łączna ustalona jest na podstawie średniej ważonej zgodnie z zasadą: od 3,0 do 3,24 – dostateczny, od 3,25 do 3,74 – dostateczny plus, od 3,75 do 4,24 – dobry, od 4,25 do 4,74 – dobry plus, od 4,75 – bardzo dobry.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 90 60
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 90
Łącznie 150 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

  1. Bielański A., 2017; Podstawy chemii nieorganicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

  2. McMurry J., 2014; Chemia organiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

  3. Alloway B.J., Ayres D.C.,1999; Chemiczne podstawy zanieczyszczania środowiska. Wydawnictwo naukowe PWN. Warszawa.

  4. Van Loon G.W., Duffy S. J., 2007; Chemia środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

  5. Szperliński Z., 2002; Chemia w ochronie i inżynierii środowiska. Oficyna Wydawnicza PWN. Warszawa.

  6. Kociołek-Balawejder E., Stanisławska E.,2012; Chemia Środowiska. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław

Literatura uzupełniająca

  1. O'Neill P., 1997; Chemia środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa-Wrocław.

  2. Gomółka B., Gomółka E., 1993; Chemia wody i powietrza. Wydawnictwo PWR. Wrocław.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 22-01-2018 20:52)