SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy ochrony środowiska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy ochrony środowiska
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-POS-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu ochrony środowiska. Omówienie najważniejszych zagadnień sozologicznych. Wykazanie i podkreślenie potrzeby ochrony środowiska naturalnego i antropogenicznego.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów: Zapoznanie studenta z historią ochrony środowiska i podstawowymi pojęciami sozologicznymi. Omówienie naturalnych zasobów Ziemi. Przedstawienie form ochrony przyrody w Polsce. Przedstawienie funkcji ekosystemów naturalnych i przekształconych. Wykazanie źródeł zanieczyszczenia atmosfery. Omówienie pojęć: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, smog kwaśny i fotochemiczny. Tematyka związana z ochroną atmosfery. Pojęcie eutrofizacji wód. Dewastacja i degradacja gleby i jej ochrona. Omówienie problemu odpadów. Omówienie zagrożenia radiologicznego i skażenia promieniotwórczego. Problem niszczenia i ochrona świata istot żywych. Aspekty prawne i ekonomiczne w ochronie środowiska. Integracja współczesnych działań ochronnych w skali regionalnej i ogólnoświatowej.

Program ćwiczeń laboratoryjnych: Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami sozologicznymi. Szczegółowe omówienie problemów związanych z ochroną wód, gleb i powietrza. Omówienie problemów związanych z hałasem i odpadami w środowisku, a także z formami ochrony przyrody w Polsce.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjno-problemowy z wykorzystaniem technik multimedialnych;

Metody poszukujące: ćwiczeniowo-praktyczne: metoda ćwiczeniowa (ćwiczeń przedmiotowych);metoda laboratoryjna.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Celem uzyskania zaliczenia przedmiotu wszystkie formy prowadzonych zajęć muszą być zaliczone na ocenę pozytywną. Zgodnie z Regulaminem Studiów obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Ćwiczenia laboratoryjne: podstawą zaliczenia jest zaliczenie kolokwium praktycznego, ocena z prezentacji multimedialnej.

Wykład: podstawą zaliczenia są pozytywne wyniki kontroli wiadomości przeprowadzone w formie kolokwium zaliczeniowego.

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu jest zaliczenie części ćwiczeniowej, a następnie wykładowej. Podstawą ustalenia oceny łącznej jest średnia ważona z udziałem 60% oceny z wykładu oraz 40% oceny z ćwiczeń. Średnią ważoną zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Ocena łączna ustalona jest na podstawie średniej ważonej zgodnie z zasadą: poniżej 3,24 – dostateczny, od 3,25 do 3,74 – dostateczny plus, od 3,75 do 4,24 – dobry, od 4,25 do 4,74 – dobry plus, od 4,75 – bardzo dobry.

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 90 60
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 90
Łącznie 150 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

  1. Bartkowski T., Kształtowanie i ochrona środowiska człowieka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1991

  2. Budnikowski A., Ochrona środowiska jako problem globalny. Wyd. PWE, Warszawa 1998

  3. Krebs Ch.J., Ekologia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001

  4. Pullin A., Biologiczne podstawy ochrony środowiska. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca

  1. Craig J.R., Vaughan D.J., Skinner B.J., Zasoby Ziemi. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003

  2. Dzik J., Dzieje życia na Ziemi. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003

  3. Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R., Ekologia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009

  4. Weiner J., Życie i ewolucja biosfery. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 22-01-2018 21:02)