SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy ekofizjografii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy ekofizjografii
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-PE-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ
  • dr inż. Jakub Kostecki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z ze stanem i funkcjonowaniem elementów i procesów zachodzących w środowisku oraz ze współzależnościami zachodzącymi pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów: Charakterystyka elementów przyrodniczych i procesów zachodzących w środowisku: położenie geograficzne, geomorfologia, klimat, hydrografia, gleby, warunki gruntowo-wodne, budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne, charakterystyka geologiczno-inżynierska, struktura przyrodnicza, surowce mineralne. Zależności pomiędzy komponentami środowiska. Elektroniczne źródła danych o środowisku.

Program ćwiczeń audytoryjnych: Opracowanie ekofizjografii wybranego obszaru.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych; wykład problemowy.

Metody poszukujące: projektowa; problemowe: giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków zjawisk przestrzennych; sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji przestrzennych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą do zaliczenia ćwiczeń  jest: obecność na zajęciach oraz opracowanie i zaliczenie projektu.

Podstawą do zaliczenia wykładu są pozytywne wyniki kontroli wiadomości przeprowadzone w formie kolokwium zaliczeniowego.

Podstawą ustalenia oceny łącznej jest średnia ważona uzyskana przez dodanie: 0,67 oceny z wykładu oraz 0,33 oceny z ćwiczeń projektowych. Średnią ważoną zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Ocena łączna ustalona jest na podstawie średniej ważonej zgodnie z zasadą: od 3,00 do 3,24 – dostateczny, od 3,25 do 3,74 – dostateczny plus, od 3,75 do 4,24 – dobry, od 4,25 do 4,74 – dobry plus, od 4,75 – bardzo dobry.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 75
Łącznie 110 105
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. Cichocki Z., 2006: Problematyka opracowań ekofizjograficznych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, IOŚ, Warszawa.

  2. Obidziński A., (red.), 2017: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Metody naziemne i geomatyczne, SGGW, Warszawa

  3. Chmielewski T,J., 2013: Systemy krajobrazowe. Struktura-funkcjonowanie-planowanie, PWN, Warszawa

  4. Macias A., Bródka S., 2014: Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

  1. Kupidura P., Kupidura A., Łuczewski M., 2012: Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich, PWN, Warszawa

  2. Hillel D., 2012: Gleba w środowisku, PWN, Warszawa

  3. Symonides E., 2014: Ochrona przyrody, PWN, Warszawa

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 23-01-2018 11:15)