SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praca dyplomowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-Pr.dypl.-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 10
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 0 0 0 0 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Wykonanie pod opieką pracowników doświadczonych w prowadzeniu badań polowych, laboratoryjnych, projektowych i symulacyjnych eksperymentów badawczych i opracowań projektowych w toku przygotowania pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Formalne: pisemne potwierdzenie gotowości realizacji pracy dyplomowej na dany temat, pod kierunkiem wskazanego dla danego tematu promotora

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów: Działania w zakresie przedmiotu kształcenia zakładają samodzielne działania studenta z wykorzystaniem zasobów laboratoryjnych Wydziału celem dokonania niezbędnych analiz, obliczeń, prac projektowych pod opieką pracowników naukowo-badawczych. Zadania wykonywane przez studentów są powiązane z tematyką pracy dyplomowej.

Metody kształcenia

Metody poszukujące: ćwiczeniowo-praktyczne: metoda ćwiczeniowa, projektu, studium przypadku.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przyjęcie pracy dyplomowej przez promotora i jej formalne skierowanie do obrony.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 60
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 240 240
Łącznie 300 300
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 8 8
Łącznie 10 10

Literatura podstawowa

Pozycje literatury wybierane indywidualnie przez studentów, dotyczące tematu wykonywanej pracy dyplomowej.

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Opracowanie pracy dyplomowej musi być zrealizowane zgodnie z Zasadami redagowania prac dyplomowych, przyjętymi Uchwałą Rady Wydziału.

Terminy wiążące dyplomanta określa Regulamin Studiów UZ.


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 21-01-2018 22:14)