SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot ogólnouczelniany (humanistyczny) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot ogólnouczelniany (humanistyczny)
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-Przed.ogól.- 18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Rozszerzenie wiedzy i umiejętności studenta kierunku technicznego, z elementami nauk społecznych o treści nauk humanistycznych.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Zależny od wybranego przedmiotu kształcenia.

Zakłada się wybór spomiędzy przedmiotów:

  • Człowiek w środowisku
  • Dziedzictwo historyczne i kulturowe Lubuskiego
  • Geografia historyczna Europy
  • Psychologia społeczności lokalnych
  • Sztuka wystąpień publicznych

Metody kształcenia

metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych; wykład problemowy; wykład konwersatoryjny

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zgodnie z dokonanym wyborem przedmiotu kształcenia.

Zgodnie z Regulaminem Studiów obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 36 24
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 24 36
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

Zależna od wybranego przedmiotu kształcenia.

Literatura uzupełniająca

Zależna od wybranego przedmiotu kształcenia.

Uwagi

Zakłada się wybór spomiędzy przedmiotów:

  • Człowiek w środowisku
  • Dziedzictwo historyczne i kulturowe Lubuskiego
  • Geografia historyczna Europy
  • Psychologia społeczności lokalnych
  • Sztuka wystąpień publicznych


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-01-2018 15:54)