SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ochrona własności przemysłowej i zasoby informacji patentowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ochrona własności przemysłowej i zasoby informacji patentowej
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-Ochr. własn.przemysł.-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Anita Jakubaszek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, celami i zasadami stosowania oraz wdrażania ochrony własności przemysłowej i zasobów informacji patentowej

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów: Ochrona Własności Przemysłowej i Zasoby Informacji Patentowej: podstawowe definicje, akty prawne („prawo do posiadania”, „prawo do korzystania”, „prawo do pobierania pożytków”), prawo własności ze swobodą pozyskiwania i wykorzystywania informacji, prawo własności a wolność badań naukowych i ogłaszania ich wyników, własność intelektualna jako przedmioty prawa autorskiego. Utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Programy komputerowe. Zbiory (bazy) danych. Własność intelektualna a prawa własności przemysłowej. Innowacje. Wynalazki. Patenty. Wzory przemysłowe. Wzory użytkowe. Znaki towarowe. Oznaczenia geograficzne. Topografie układów scalonych. Informacje nieujawnione.

Metody kształcenia

 

Metody podające: wykład informacyjno-problemowy z wykorzystaniem technik multimedialnych;

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zgodnie z Regulaminem Studiów obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wykład: podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego. Uzyskane punkty: 0 – 50%/ niedostateczny; 51 – 60%/ dostateczny; 61- 70%/ dostateczny plus; 71 – 80%/ dobry: 81 -90%/ dobry plus; 91 -100%/ bardzo dobry.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 30
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Kotarba W., Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, Warszawa 2006.      

  2. Łazewski M., Gołębiowski M., Własność Intelektualna, Warszawa 2006.

  3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

  4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. nr 49, poz. 508 z późniejszymi zmianami).  

Literatura uzupełniająca

  1. Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o Prawie Autorskim, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 2005 r., nr 3, poz. 12).

  2. Radwański Z. (red.), System prawa cywilnego. Prawo cywilne – część ogólna, Tom I, Warszawa 2007.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 23-01-2018 11:10)