SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomika inwestycji komunalnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomika inwestycji komunalnych
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-Ekon.inwest.-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Renata Manacka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z ekonomicznymi aspektami inwestycji komunalnych, oraz z organizacyjno-prawnymi podstawami gospodarki komunalnej, katalogiem i zakresem usług. Omówienie procesu podejmowania decyzji i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Przedstawienie źródeł finansowania inwestycji komunalnych. Zapoznanie z celowością realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Prezentacja metod stosowanych w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych, wypracowanie umiejętności poprawnego stosowania podstawowych narzędzi oceny efektywności inwestycji.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: umiejętność krytycznego myślenia i analizy obserwowanych zjawisk, a także interpretacji wskazanych zjawisk z punktu widzenia zadanego problemu, podstawowa wiedza na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego

Zakres tematyczny

Program wykładów:

Pojęcie i zakres gospodarki komunalnej , podmioty gospodarki komunalnej według ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. 2017, poz.827), omówienie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Specyfika rynku komunalnego, ekonomiczne aspekty inwestycji komunalnych, rola gospodarki komunalnej w rozwoju lokalnym

Program ćwiczeń audytoryjnych:

samorząd terytorialny jako organizator usług komunalnych, gospodarka wodno-kanalizacyjna, ciepłownictwo, gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminie infrastruktura transportowa i komunikacja publiczna, gospodarka mieszkaniowa, pozostałe usługi komunalne (zarządzanie terenami i obiektami, w tym sportowo-rekreacyjnymi, targowiskami, cmentarzami, usługi pogrzebowe). Projekt, przedsięwzięcie inwestycyjne, inwestycje – wyjaśnienie podstawowych pojęć, źródła finansowania inwestycji. Zmiany wartości pieniądza w czasie. Analiza wartości przyszłej i bieżącej pieniądza, ekonomiczna ocena opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego – analiza studium przypadku.

Metody kształcenia

metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych;

problemowe: giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków zjawisk przestrzennych;

sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji przestrzennych

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin pisemny na koniec semestru. Ćwiczenia – zaliczenie z oceną (pozytywna ocena z dwóch kolokwiów, obowiązkowa obecność na ćwiczeniach). Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego z zakresu zagadnień teoretycznych przedstawionych na wykładzie oraz zadania praktycznego. Suma punktów uzyskanych z egzaminu decyduje o ocenie końcowej: bardzo dobry (91-100% punktów możliwych do zdobycia), dobry plus (81-90%), dobry (71-80%), dostateczny plus (61-70%), dostateczny (51-60%). Warunkiem zaliczenia na ocenę ćwiczeń jest pozytywne zaliczenie dwóch kolokwiów. Wynik dwóch kolokwiów stanowić będzie ocenę wiedzy i umiejętności studenta. Na ocenę końcową składa się ocena z dwóch kolokwiów (80%), obecność na zajęciach (10%) oraz aktywność na zajęciach (10%).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 51 51
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 69 69
Łącznie 120 120
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej, red. Z. Grzymała, Warszawa 2011.
  2. Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia i obszary działania, red. D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez, Warszawa 2013.
  3. Gospodarka samorządu terytorialnego, red. A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Warszawa 2007
  4. ustawa z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. 2017, poz.827)

Literatura uzupełniająca

  1. Jakubczyc J., Metody oceny projektu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
  2. Główna Brochacka U., Gajecki R., Metody oceny projektów inwestycyjnych, Szkoła Handlowa, Warszawa 1997.
  3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
  4. Brochacka U., Gajecki R., Metody oceny projektów inwestycyjnych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-01-2018 10:27)