SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie transportem miejskim - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie transportem miejskim
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-ZTM-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Szudra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej organizacji i zarządzania transportem miejskim.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów:

Zarządzanie miastem. Ewolucja systemów organizacji i zarządzania transportem miejskim. Zarządzanie marketingowe w transporcie miejskim. Transport miejski jako dziedzina gospodarowania. Funkcjonowanie rynku transportu miejskiego. Konkurencja w transporcie miejskim. Finansowanie i kontraktowanie usług w transporcie miejskim.

Program ćwiczeń audytoryjnych:

Organizacja rynku transportu miejskiego. Instrumenty zarządzania na rynku transportu miejskiego. Rynek transportu miejskiego. Użyteczność publiczna usług transportu miejskiego. Modele organizacji i zarządzania. Oferta usług. Integracja transportu miejskiego. Popyt i podaż w transporcie miejskim. Koszty i ceny w transporcie miejskim.

Metody kształcenia

metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych; wykład problemowy

metody poszukujące: projektowa; sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji przestrzennych; ćwiczeniowo-praktyczne: studium przykładowe

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: aktywność na zajęciach, projekt wraz ze sprawozdaniem z realizacji projektu.

Wykład: zaliczenie pisemne (test)

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 51 33
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 69 87
Łącznie 120 120
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. Gospodarowanie w komunikacji miejskiej. Pod red. O. Wyszomirskiego. Wyd. UG, Gdańsk 2002.
  2. Transport, pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  3. Transport miejski. Ekonomika i organizacja. Pod red. O. Wyszomirskiego. WUG. Gdańsk 2005.

Literatura uzupełniająca

  1. Transport Miejski i Regionalny (czasopismo)

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-01-2018 10:33)