SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykorzystanie funduszy i programów pomocowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykorzystanie funduszy i programów pomocowych
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-WFiPP-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • doc. dr Andrzej Łączak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności analizy programów pomocowych w celu identyfikacji źródeł finansowania, Nabycie umiejętności posługiwania się programami informatycznymi służącymi do wypełniania wniosków aplikacyjnych, Nabycie umiejętności posługiwania się w praktyce celami europejskiej polityki regionalnej, Nabycie umiejętności posługiwania się w praktyce zasadami finansowania europejskiej polityki regionalnej.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: podstawowa znajomość prawa administracyjnego, podstawowa wiedza z zakresu struktury administracji centralnej i terenowej

Zakres tematyczny

Program wykładów:

Zasady i cele polityki regionalnej, polityki spójności oraz polityk horyzontalnych. Najważniejsze dokumenty dotyczące funduszy UE – akty prawne i wytyczne. System wdrażania funduszy europejskich. Programy operacyjne. System wyboru projektów. Kwalifikowalność projektów.

Program ćwiczeń audytoryjnych:

Tworzenie projektu. Zarządzanie projektem. Elektroniczne wnioski w ramach programów współfinansowanych z EFRR i EFS. Systemy informatyczne do przygotowania wniosków o dofinansowanie. Identyfikacja programów i projektów do dofinansowania. Przygotowanie celu i opisu projektu. Budżet projektu. Harmonogram projektu. Załączniki do wniosku o dofinansowanie.

Metody kształcenia

metody podające: wykład problemowy z wykorzystaniem technik multimedialnych

metody poszukujące: projektowa; ćwiczeniowo-praktyczna: studium przykładowe

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z przedmiotu (końcowa), która jest średnią ważoną oceny z wykładów (60%) i ćwiczeń (40%).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 38
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 75 112
Łącznie 150 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

 1. Fundusze UE 2014-2020 : [nowa perspektywa - nowe możliwości : praca zbiorowa / pod red. Michała Gwizdy, Magdaleny Kosewskiej-Kwaśny oraz Szymona Żółcińskiego, C.H. Beck, 2014.
 2. Budżet UE 2014-2020 dla Polski : jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? : materiały pokonferencyjne / pod red. Sidonii Jędrzejewskiej, Poznań 2013.
 3. Grzegorz Karwatowicz, Joanna Sebzda-Załuska, Realizacja projektów infrastrukturalnych w ramach perspektywy UE 2014-2020, Wrocław 2016.
 4. Andrzej Łączak, Nowy okres programowania 2014-2020, Studia Lubuskie, t. X/2014.
 5. Andrzej Łączak, Wpływ funduszy europejskiej polityki spójności na pozycję konkurencyjną I innowacyjną państw Europy Środkowo-Wschodniej wobec starej piętnastki państwa Unii Europejskiej, ZN WSH Zarządzanie 2016 (3), s. 221-245.
 6. Przyszłość budownictwa energooszczędnego w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (2014-2020) na przykładzie miasta Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska, Andrzej Łączak, Maria Mrówczyńska,, Marta Skibaa, w: Wybrane problemy budownictwa / red. nauk. J. Sobczak-Piąska .- Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015.

Literatura uzupełniająca

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna"
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie  Rady (WE) nr 1083/2006
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
 7. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-01-2018 10:20)