SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-Sem.dypl.-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Skonstruowanie pracy dyplomowej, zgodnej z merytoryczną wymową podjętego tematu oraz wytycznymi przyjętymi dla kierunku studiów. Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program seminarium:

Planowanie i prowadzenie badań naukowych; Opracowanie i interpretacja wyników badań; Przygotowanie naukowego tekstu; Przygotowywanie i prezentowanie tez pracy dyplomowej; Referowanie wyników badań; Przygotowanie prezentacji.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład konwersatoryjny.

Metody poszukujące: sytuacyjna: analizowanie rzeczywistych sytuacji; ćwiczeniowo-praktyczne:metoda ćwiczeniowa, projektu, studium przypadku; dyskusji – seminaryjna, referatu; eksponujące: prezentacja multimedialna wyników pracy przez studentów, oceniana przez prowadzącego seminarium

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Prezentacje postępów w realizacji prac dyplomowych; sprawdzanie obecności na zajęciach; Ocena wynika z zaangażowania dyplomanta w toku działań seminaryjnych – systematycznego przygotowywania kolejnych partii pracy dyplomowej i umiejętności omawiania swoich osiągnięć, a także związana jest z planowym przygotowaniem pracy oraz prezentacji założeń i rozwiązań pracy dyplomowej z wykorzystaniem technik multimedialnych. Ocena łączna jest identyczna z oceną z seminarium.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 60
Łącznie 90 90
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. Wytyczne do pisania prac dyplomowych na kierunku inżynieria środowiska IIŚ WBAIŚ Uniwersytetu Zielonogórskiego.

  2. Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2000.

  3. Łabocki M.: Wprowadzenie do metodyki badań, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.

  4. Pozycje literatury wybierane indywidualnie przez studentów, dotyczące tematu wykonywanej pracy dyplomowej.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 21-01-2018 22:06)