SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki komunalnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki komunalnej
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-PAFGK-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ
  • dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk
  • dr inż. Anita Jakubaszek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem obiektów inżynierskich gospodarki komunalnej.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów i ćwiczeń audytoryjnych:  Wycieczki techniczne realizowane we współpracy z eksploatatorami obiektów i instalacji komunalnych. Spotkania z firmami reprezentującymi producentów innowacyjnych urządzeń i technologii stosowanych w inżynierii środowiska oraz projektantami.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjno-problemowy, wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych;

Metody poszukujące: ćwiczeniowo-praktyczne: studium przykładowe; sytuacyjna: analizowanie przez studentów rzeczywistych sytuacji;

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Celem uzyskania zaliczenia przedmiotu wszystkie formy prowadzonych zajęć muszą być zaliczone na ocenę pozytywną. Zgodnie z Regulaminem Studiów obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 90
Łącznie 120 120
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 23-01-2018 11:20)