SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo i higiena pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-BHP-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Dariusz Królik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, celami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP): rys historyczny, akty prawne, podstawowe definicje, służby zajmujące się przestrzeganiem przepisów. Mikroklimat środowiska pracy. Higiena pracy fizycznej i umysłowej. Hałas. Oświetlenie. Drgania. Wentylacja. Wibracje. Szkolenia pracowników. Profilaktyczne badania lekarskie. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Środki ochrony indywidualnej, odzież ochronna. Sygnały alarmowe. Znaki ostrzegawcze, oznakowanie, barwy. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. Porażenia: prądem, piorunem, udar cieplny, porażenia słoneczne. Uszkodzenia ciała. Zatrucia: kwasami, zasadami, alkoholowe, pokarmowe, zaczadzenia. Niebezpieczne substancje chemiczne (kwasy: solny, siarkowy, azotowy; chlor, ługi: potasowy, sodowy; wapno, metanol, substancje stałe). BHP pracy w obiektach: gospodarki odpadami, na oczyszczalniach ścieków, w stacjach uzdatniania wody i na terenach budów. Roboty ziemne. Przewóz materiałów niebezpiecznych. Przyczyny i zapobieganie pożarom.

Program ćwiczeń: Analizowanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Sporządzanie instrukcji użytkowania urządzeń, maszyn i sprzętu technicznego. Szkolenia w dziedzinie BHP. Zasady udzielania pierwszej pomocy.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjno-konwersatoryjny

Metody poszukujące, ćwiczeniowo – praktyczne: metoda ćwiczeniowa (ćwiczeń przedmiotowych, ćwiczebna)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zgodnie z Regulaminem Studiów obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Student powinien zaliczyć przedmiot na ocenę: warunkiem przystąpienia do zaliczenia z wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia jest oddanie w terminie prawidłowo wykonanych prac kontrolnych oraz wykazanie się wiedzą (w formie ustnej, pisemnej, testowej lub innej) z zakresu zasad organizacji bezpiecznych stanowisk pracy. Ocenę z ćwiczeń stanowi średnia ocen uzyskanych ze sprawozdań ćwiczebnych. Zaliczenie wykładu ma formę pisemną, ustną, testową lub inną. Forma zaliczenia pisemnego – 4 pytania, każde oceniane od 0 do 4 punktów, maksymalna liczba punktów 16; Uzyskane punkty/Ocena: 0-7 niedostateczna; 8-9 dostateczna; 10-11 plus dostateczny; 12-13 dobra; 14-15 plus dobry; 16 bardzo dobra. Ocena łączna ustalona jest na podstawie średniej ważonej zgodnie z zasadą: poniżej 3,24 – dostateczny, od 3,25 do 3,74 – dostateczny plus, od 3,75 do 4,24 – dobry, od 4,25 do 4,74 – dobry plus, od 4,75 – bardzo dobry.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 45
Łącznie 90 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. Gilewicz A., Gilewicz M., BHP przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych. Warszawa 1996.

  2. Kodeks Pracy. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., ze zmianami.

  3. Rączkowski B., BHP w praktyce. Poradnik. Wyd. OD i D Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2010

Literatura uzupełniająca

1. Nycz T., BHP w przepisach prawnych, Wydanie IX. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Warszawa 2004

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 23-01-2018 10:36)