SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ergonomia środowiska pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ergonomia środowiska pracy
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-ESP-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Dariusz Królik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, celami i zasadami ergonomii środowiska pracy.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów: Pojęcie fizycznego środowiska pracy. Podstawowe pojęcia. Charakterystyka czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy. Podstawowe normy i akty prawne związane z oceną i analizą czynników szkodliwych w środowisku pracy. Skutki oddziaływania na człowieka w środowisku pracy wybranych czynników szkodliwych, z grupy czynników fizycznych, w szczególności: drgań mechanicznych, hałasu, hałasu ultradźwiękowego, mikroklimatu, promieniowania elektromagnetycznego, ultrafioletowego, promieniowania podczerwonego, pyłów przemysłowych i innych. Metody pomiaru i oceny wybranych czynników szkodliwych, z grupy czynników fizycznych, w szczególności: drgań mechanicznych, hałasu, hałasu ultradźwiękowego, mikroklimatu, promieniowania elektromagnetycznego, ultrafioletowego, promieniowania podczerwonego, pyłów przemysłowych i innych. Komputerowe metody analityczne w ocenie wybranych czynników fizycznych środowiska pracy.

Program ćwiczeń: Modelowanie ergonomicznego stanowiska pracy z analizą ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Tworzenie programów szkoleń z zakresu ergonomii pracy. Sporządzanie instrukcji użytkowania maszyn, urządzeń i sprzętu technicznego.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjno-konwersatoryjny.

Metody poszukujące, ćwiczeniowo-praktyczne: metoda ćwiczeniowa (ćwiczeń przedmiotowych, ćwiczebna).

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zgodnie z Regulaminem Studiów obecność na zajęciach jest obowiązkowa.Student powinien zaliczyć przedmiot na ocenę: warunkiem przystąpienia do zaliczenia z wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia jest oddanie w terminie prawidłowo wykonanych prac kontrolnych oraz wykazanie się wiedzą (w formie ustnej, pisemnej, testowej lub innej) z zakresu zasad organizacji bezpiecznych stanowisk pracy. Ocenę z ćwiczeń stanowi średnia ocen uzyskanych ze sprawozdań ćwiczebnych. Zaliczenie wykładu ma formę pisemną, ustną, testową lub inną. Forma zaliczenia pisemnego – 4 pytania, każde oceniane od 0 do 4 punktów, maksymalna liczba punktów 16; Uzyskane punkty/Ocena: 0-7 niedostateczna; 8-9 dostateczna; 10-11plus dostateczny; 12-13 dobra; 14-15 plus dobry; 16 bardzo dobra. Ocena łączna ustalona jest na podstawie średniej ważonej zgodnie z zasadą: poniżej 3,24 – dostateczny, od 3,25 do 3,74 – dostateczny plus, od 3,75 do 4,24 – dobry, od 4,25 do 4,74 – dobry plus, od 4,75 – bardzo dobry.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 45
Łącznie 90 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. Rybarczyk W., Rozważania o ergonomii w gospodarce, Centrum Zastosowań Ergonomii, Zielona Góra 1999

  2. Górska E., Tytyk E., Ergonomia o projektowaniu stanowisk pracy i podstawy teoretyczne, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998

  3. Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997

Literatura uzupełniająca

1. Nycz T., BHP w przepisach prawnych, Wydanie IX. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Warszawa 2004

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 23-01-2018 10:37)