SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-PZ-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu organizacji i zarządzania. Przekazanie wiedzy i zasad dotyczących podstawowych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. Poznanie i zrozumienie metod i koncepcji zarządzania. Doboru odpowiednich koncepcji i metod do usprawnienia procesów zarządzania organizacją. Realizowany program daje możliwość wyrobienia umiejętności identyfikacji i analizy czynników wewnątrzorganizacyjnych i międzyorganizacyjnych wpływających na sprawne organizowanie i kierowanie.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów: Przegląd szkół zarządzania i dorobku przedstawicieli nauki. Istota kierowania i zarządzania. Funkcje zarządzania. Modele organizacji i poziomy zarządzania. Role i umiejętności kierownicze. Kompetencje menedżera. Cele organizacji a cele i oczekiwania interesariuszy. Struktura organizacyjna i formalizacja organizacji. Proces podejmowania decyzji. Modele biznesu. Koncepcje i metody zarządzania organizacją. Istota strategii i zarządzania strategicznego (rodzaje strategii, wizja, misja i cele strategiczne organizacji). Metody analizy strategicznej organizacji. Marketing w kształtowaniu konkurencyjności organizacji. Obecne i dawne źródła przewag konkurencyjnych. Współczesne paradygmaty w zarządzaniu.

Program ćwiczeń audytoryjnych: Przegląd szkół zarządzania. Analiza funkcji zarządzania. Rodzaje organizacji, zasady zarządzania i modele biznesu. Typy struktur organizacyjnych. Metody i techniki organizatorskie. Projektowanie organizacyjne. Systemy informacyjne w organizacji. Zastosowanie współczesnych metod i koncepcji do rozwiązywania problemów w sferze zarządzania. Zastosowanie metod analizy strategicznej, planowania strategicznego i implementacji strategii.

Metody kształcenia

W ramach wykładu: metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych; wykład problemowy; wykład konwersatoryjny

W ramach ćwiczeń: analiza studium przypadku; projekt (praca w zespołach zadaniowych); prezentacja; analiza porównawcza (dyskusja) przebiegu wykonania zadania i wyników pracy.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania oceny z wykładów jest praca pisemna obejmująca wskazane przez prowadzącego zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania.

Warunkiem uzyskania zaliczenia na ocenę z ćwiczeń jest aktywny udział w zajęciach, oceny za ćwiczenia i projekt.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 48 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 72 90
Łącznie 120 120
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
  2. Stoner J., Freeman E., Gilbert D., Kierowanie, PWN, Warszawa 2006.
  3. Ziemniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009.
  4. Wojtysiak-Kotlarski M., Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyka biznesu, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

  1. Kotler P. Marketing. Analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola, Wyd. Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
  2. Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  3. Obłój K., Strategia organizacji, w poszukiwaniu stałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
  4. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 07-02-2019 17:27)