SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologia informacyjna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-TI-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Ireneusz Nowogoński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozpoznawanie technik informacyjnych we współczesnym społeczeństwie, podstawowych programów graficznych wykorzystywanych w grafice biznesowej, infografice, biznesie sieciowym, prezentacjach multimedialnych. Opisywanie metod wizualizacji informacji, sposobów prezentowania informacji z wykorzystaniem multimediów. Umiejętność formułowania i zaprojektowania infografiki w oparciu o wiedzę zdobytą podczas wykładów, laboratoriów. Umiejętność tworzenia i przetwarzania tekstu. Posługiwanie się arkuszami kalkulacyjnymi. Umiejętność obróbki i przygotowanie zdjęć cyfrowych do druku.

Wymagania wstępne

Formalne:

Nieformalne: podstawowa znajomość obsługi komputera

 

Zakres tematyczny

Program laboratorium: Podstawowe techniki informatyczne i informacyjne. Zasady przygotowywania prezentacji multimedialnych. Obsługa programów do grafiki wektorowej, grafiki bitmapowej, składów tekstów ciągłych (np. Microsoft Word, LaTEX), prezentacji multimedialnych (np. Microsoft PowerPoint), arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel), program bazodanowy (np. Microsoft Access).

 

Metody kształcenia

Prezentacja programu w postaci pokazu multimedialnego z pracą studenta przy stanowisku komputerowym, praca w grupach, samodzielna praca z literaturą przedmiotu. Metoda projektu, symulacja, badania, giełda pomysłów, metody ekspresyjne.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena laboratorium – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich przewidzianych programem ćwiczeń i sprawdzanie obecności na zajęciach.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 30
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Liengme V.B., Microsoft Excel w nauce i technice, Wydawnictwo RM, Warszawa 2002

  2. Pelikant A., Bazy danych. Pierwsze starcie, Helion 2009

  3. Smogur Z., Excel w zastosowaniach inżynieryjnych, Helion 2008

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Zajęcia laboratoryjne w pracowni komputerowej.


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 22-01-2018 21:06)