SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fizyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fizyka
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-F-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami fizyki. Uporządkowanie wiedzy o podstawowych prawach w zakresie kinematyki, dynamiki, grawitacji, mechaniki cieczy i gazów, elektryczności i magnetyzmu.

Wymagania wstępne

Formalne:

Nieformalne: Fizyka w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej

Zakres tematyczny

Program wykładów: Podstawowe wiadomości o metodologii Fizyki. Mechanika: Pojęcie ruchu i wielkości opisujące ruch. Układy odniesienia i algebra wektorów. Kinematyka punktu materialnego. Ruch jednostajny i jednostajnie zmienny. Składanie ruchów Dynamika punktu materialnego (masa, pęd, siła). Zasady dynamiki Newtona. Siła tarcia. Praca, moc, energia. Ruch obrotowy bryły sztywnej. Zasady zachowania w mechanice.  Drgania i fale. Podstawy optyki geometrycznej i falowej. Termodynamika: Elementy teorii kinetyczno-cząsteczkowej. Gęstość, ciśnienie, temperatura. Prawa gazowe. Zasady Termodynamiki. Elektryczność i magnetyzm: Ładunek elektryczny, pole elektryczne, pola zachowawcze.Prawo Gaussa. Ruch cząstek w polu elektrycznym. Prąd elektryczny, prawa Ohma i Kirchhoffa. Indukcja elektromagnetyczna. W ramach prowadzonych studenci zapoznają się z teorią, a na ćwiczeniach będą rozwiązywać zadania dotyczące poszczególnych tematów wykładów.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Metody poszukujące: metoda ćwiczeniowa.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Zaliczenie pisemne obejmuje rozwiązywanie prostych zadań fizycznych oraz sprawdzian wiedzy z zakresu Fizyki przedstawionego w ramach wykładu. Całkowita liczba punktów do zdobycia równa 100. Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 pkt. - ndst, 51-60 dst, 61-70 dst plus, 71-80 db, 81-90 db plus, 91-100 bdb.

Ćwiczenia: zaliczenie dwóch kolokwiów. Ocena końcowa z przedmiotu: średnia arytmetyczna oceny z egzaminu i oceny z części ćwiczeniowej..

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 35
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Skorko M.; Fizyka, PWN, Warszawa 1981

  2. Halliday D., Resnick R.; Fizyka t. 1 i 2 PWN Warszawa 1980

  3. Halliday D., Resnick R., Walker J., Podstawy Fizyki t. 1,2 i 3 PWN Warszawa 2009

  4. Bobrowski Cz.; Fizyka - krótki kurs, WNT, Warszawa 2005

  5. Szydłowski H., Pracownia Fizyczna, PWN, Warszawa, 1973-2016

Literatura uzupełniająca

Uwagi

brak

 


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 23-01-2018 10:50)