SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-Sem.dypl.-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Skonstruowanie pracy dyplomowej, zgodnej z merytoryczną wymową podjętego tematu oraz wytycznymi przyjętymi dla kierunku studiów. Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program seminarium: Planowanie i prowadzenie badań naukowych; Opracowanie i interpretacja wyników badań; Przygotowanie naukowego tekstu; Przygotowywanie i prezentowanie tez pracy dyplomowej; Referowanie wyników badań; Przygotowanie prezentacji.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład konwersatoryjny.

Metody poszukujące: sytuacyjna: analizowanie rzeczywistych sytuacji; ćwiczeniowo-praktyczne:metoda ćwiczeniowa, projektu, studium przypadku; dyskusji – seminaryjna, referatu; eksponujące: prezentacja multimedialna wyników pracy przez studentów, oceniana przez prowadzącego seminarium

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Prezentacje postępów w realizacji prac dyplomowych; sprawdzanie obecności na zajęciach; Ocena wynika z zaangażowania dyplomanta w toku działań seminaryjnych – systematycznego przygotowywania kolejnych partii pracy dyplomowej i umiejętności omawiania swoich osiągnięć, a także związana jest z planowym przygotowaniem pracy oraz prezentacji założeń i rozwiązań pracy dyplomowej z wykorzystaniem technik multimedialnych. Ocena łączna jest identyczna z oceną z seminarium.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 30
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Wytyczne do pisania prac dyplomowych na kierunku inżynieria środowiska IIŚ WBAIŚ Uniwersytetu Zielonogórskiego.

  2. Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2000.

  3. Łabocki M.: Wprowadzenie do metodyki badań, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.

  4. Pozycje literatury wybierane indywidualnie przez studentów, dotyczące tematu wykonywanej pracy dyplomowej.

Literatura uzupełniająca

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 22-01-2018 22:49)