SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie rozwojem zrównoważonym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie rozwojem zrównoważonym
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-ZRZ-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Monika Michalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat determinantów wdrażania rozwoju zrównoważonego (trwałego, samopodtrzymującego się) jako wyzwania dla obecnych i przyszłych pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów: Geneza i definicja pojęcia rozwój zrównoważony (ekorozwój, samopodtrzymujący się, trwały rozwój). Koncepcja rozwoju zrównoważonego a wzrost gospodarczy. Gospodarka konsumpcja zrównoważona. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wyzwania stawiane organizacjom XXI wieku w kontekście zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym jak również krajowym i globalnym. Zintegrowana Polityka Produktowa (ZPP) i jej zasady – myślenie w kategoriach cyklu życia (LCA). Odpowiedzialność producenta za wyrób – zrównoważona produkcja i konsumpcja.

Program ćwiczeń audytoryjnych: Metodologia LCA zdefiniowana w normach ISO 14040x; nabycie praktycznych umiejętności poruszania się w środowisku programu SimaPro.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład konwencjonalny

Metody poszukujące: zajęcia realizowane są na bazie programu SimaPro, praca w grupach, projekt

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawowym warunkiem uzyskania wpisu jest obecność na zajęciach. Studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestniczenia w wykładach i laboratoriach. W przypadku nieobecności wynikłych z ważnych przyczyn należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległego laboratorium. W celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach student przedstawia stosowne zaświadczenie w ciągu 14 dni.

Wykład: Zaliczenie ma postać pisemną, uzyskanie pozytywnej oceny wymaga udzielenia przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte.

Laboratorium komputerowe: Warunkiem zaliczenia laboratorium jest zrealizowanie wszystkich zadań projektowych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium, którego celem jest sprawdzenie teoretycznej wiedzy studenta związanej z realizowanymi zadaniami projektowymi. Kolokwium realizowane jest na zasadzie testu wyboru wielokrotnego lub kolokwium z pytaniami otwartymi. Pozytywną ocenę otrzymuje student, który odpowiedział poprawnie na co najmniej 60% pytań. Projekty w postaci pisemnej realizowane są w grupach kilkuosobowych z wykorzystaniem programu SimaPro.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 90
Łącznie 120 120
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

 1. Adamczyk W., Ekologia Wyrobów, PWE, Warszawa 2004,
 2. Berdo J., Zrównoważony rozwój: w stronę życia w harmonii z przyrodą, Earth Conservation, Sopot 2006.
 3. Borys T. (red.), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, tom 1-4, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2010,
 4. Burchard-Dziubińska M., Drzazga D., Rzeńca A., Zrównoważony rozwój naturalny wybór, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014,
 5. Janasz W., Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Wyd. Difin, 2011.
 6. Kozłowski S., Zrównoważony rozwój – program na jutro, Abrys, Poznań-Warszawa 2008.
 7. Pindór T. (red.), Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 8. Sandner J., Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko,Warszawa-Białystok 2005,
 2. Gruszka A., Niegowska E., Zarządzanie Środowiskowe. Komentarz do norm serii 14000, PKN, Warszawa 2007.
 3. Kozłowski S., Ekorozwój. Wymagania XXI wieku, PWN, Warszawa 2000.
 4. Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa 1999.
 5. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i s-ka, 2010.
 6. Zarębska J., Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami opakowaniowymi w województwie lubuskim, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013.
 7. Zarębska J., Recykling jako źródło surowców, [W:] Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych, red. J. Kulczycka, E. Pietrzyk-Sokulska, H. Wirth, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2011, s. 65-75.
 8. Polska Norma PN-EN seria ISO 14040 (www.pkn.pl).

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 22-01-2018 22:54)