SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie finansami podmiotów publicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie finansami podmiotów publicznych
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-ZFPP-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Barbara Jurkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami finansów publicznych i rozumienia ich. Uzyskanie podstawowej wiedzy z obszaru zarządzania finansami publicznymi. Zapoznanie z metodami zarządzania finansami publicznymi. Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania wybranych metod.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: podstawowe wiadomości z ekonomii

Zakres tematyczny

Program wykładów:

Podstawowe pojęcia finansów publicznych. Funkcje finansów publicznych. Zasady finansów publicznych. Wyjaśnienie pojęcia zasad ogólnych finansów publicznych. Zarządzanie jako kategoria ekonomiczna. Specyfika zarządzania finansami publicznymi. Jednostki publiczne jako beneficjent środków europejskich. Rola finansów w zarządzaniu podmiotami publicznymi. Instrumenty wykorzystywane w procesie zarządzania gospodarką.

 

Metody kształcenia

Wykłady audytoryjne z wykorzystaniem prezentacji audiowizualnych oraz zadań przygotowanych przez prowadzącą zajęcia. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład jest zaliczany na podstawie wyników kolokwium pisemnego. 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 33 21
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 27 39
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Wernik A., Finanse publiczne. Cele, struktury uwarunkowania, PWE, Warszawa 2007.
  2. Ziółkowska W., Finanse publiczne: teoria i zastosowanie, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2012.
  3. Czekaj J., Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2012.
  4. Kobusiewicz B., (red.), Zarządzanie finansami i analiza finansowa przedsiębiorstw, Wyd. "Forum Naukowe", Wrocław 2005.
  5. Lubińska L., Nowe zarządzanie publiczne. Skuteczność i efektywność, Difin, Warszawa 2009.
  6. Owsiak S., Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

  1. Konstytucja RP z dnia 2.04.1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz 483 z póź. zm.).
  2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póż. zm.)

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 23-01-2018 11:33)