SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-ZZL-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Robert Wysocki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnym ujęciem funkcji personalnej w instytucjach publicznych. W ujęciu teoretycznym: zdefiniowanie podstawowych pojęć, omówienie istoty, uwarunkowań, procesów, metod i technik oraz skutków zarządzania zasobami ludzkimi. W wymiarze praktycznym: przedstawienie, zrozumienie i omówienie wybranych problemów zarządzania kadrami administracji publicznej.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów: Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami. Współczesne determinanty zarządzania kadrami w organizacjach. Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami. Planowanie kadr i dobór pracowników. Kierowanie ludźmi i przywództwo. Motywowanie i wynagradzanie pracowników. Rozwój i zarządzanie karierą pracowników. Stosunki, warunki pracy i odejścia pracowników z organizacji. Ocenianie pracowników. Kontrola funkcji personalnej. Struktura podmiotowa zarządzania kadrami. System informacji personalnej. Komunikowanie się w organizacji. Prawne i etyczne zagadnienia zarządzania kadrami.

 

Metody kształcenia

Metody podające: wykład konwencjonalny prowadzony przy wykorzystaniu materiałów źródłowych oraz prezentacji zawierającej modele, schematy, wykresy, tabele, definicje uzupełnione o przykłady praktyczne i źródła tzw. przypisy; dyskusja na zadany temat

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie co najmniej 60 punktów na 100 z testu obejmującego zakres tematyczny wykładu.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 60 punktów na 100 z treści i zadań realizowanych w ramach ćwiczeń:

 • wykazanie się znajomością przedstawionych w trakcie ćwiczeń pojęć, modeli, metod, technik i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi (30 punktów);
 • przedstawienie wyników zrealizowanego zadania/projektu (30 punktów);
 • uzasadnienie wyboru zastosowanych metod i technik zarządzania zasobami ludzkimi w zadaniu (20 punktów);
 • ocena przyjętego sposobu rozwiązania problemu, wskazanie mocnych i słabych stron przyjętego rozwiązania, ocena zespołu (20 punktów).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 30
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
 2. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa 2011
 3. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca

 1. Bieniok H., Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa 2001
 2. Kozioł L, Piechnik-Kurdziel A, Kopeć J, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w firmie – teoria i praktyka, Biblioteka Pracownicza, Warszawa 2000
 3. Mazur K., Tworzenie i przywłaszczanie wartości. Perspektywa relacji: pracownikorganizacja, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2011
 4. Pocztowski A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, PWE, Warszawa 2007

Uwagi

Literatura każdorazowo ustalana przez wykładowcę.


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 22-01-2018 22:56)