SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Smart Energy City - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Smart Energy City
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-SEC-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Piotr Ziembicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z innowacyjnymi technologiami inteligentnego wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii na obszarach miejskich, tzw. „Smart Energy City”.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów: Wprowadzenie do energetyki komunalnej. Technologie niskoemisyjne i energooszczędne w budownictwie oraz wytwarzaniu i przesyle energii elektrycznej i ciepła. Charakterystyka budownictwa pasywnego w aspekcie zużycia energii. Wprowadzenie do algorytmów analizy energetycznej budynków, instalacji i sieci ciepłowniczych. Komputerowe modelowanie i symulacja energetyczna budynków oraz systemów energetyki komunalnej (sieci przesyłowe oraz hybrydowe źródła energii). Technologie energetyki rozproszonej. Podstawy automatyki oraz techniki pomiarowej. Wprowadzenie do systemów zarządzania i telemetrii układów technologicznych wytwarzania i dystrybucji ciepła. Pojęcie i podstawy technologii „smart metering”. Koncepcja, technologie oraz podstawy formalne energetyki prosumenckiej. Wprowadzenie do zagadnień niezawodności systemów energetycznych oraz bezpieczeństwa energetycznego.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjno-problemowy z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego. Minimum 20 pytań w formie testu online. Uzyskane punkty: 0-50%/ niedostateczny; 51-60%/ dostateczny; 61-70%/ dostateczny plus; 71-80%/ dobry: 81-90%/ dobry plus; 91-100%/ bardzo dobry.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 24
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 36
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Billewicz K., Smart metering. Inteligentny system pomiarowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

  2. Chmielniak T., Technologie energetyczne, WNT 2008,

  3. Górski J., Energetyka cieplna. Poradnik, Tarbonus, 2008.

  4. Ziembicki P., Bernasiński J.m et al., Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2013.

  5. Ziembicki P., Kozioł J., Mendecka B., Innowacyjne metody zarządzania w energetyce komunalnej, Instytut Inżynierii Środowiska, 2018

  6. Żmijewski K., Energetyka a samorząd. Prawne uwarunkowania rozwoju energetyki lokalnej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2012.

  7. Żukowski M., Modelowanie zużycia ciepła w budynku, Oficyna Wydawnicza Politechniki

  8. Białostockiej, Białystok, 2012.

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Zaliczenie wykładu w formie testu online w pracowni komputerowej.


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 23-01-2018 11:25)