SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykonawstwo i kosztorysowanie robót - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykonawstwo i kosztorysowanie robót
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-WiKR-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Teresa Nowak
  • dr inż. Ewa Ogiołda
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami organizacji i wykonawstwa robót sanitarnych wewnętrznych oraz zewnętrznych i zasadami kosztorysowania inwestycji.

Wymagania wstępne

Formalne: zarządzanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów: Samodzielne funkcje w budownictwie. Podstawowa dokumentacja budowlana. Fazy budowy. Technologia robót montażowych przy pracach instalacyjnych i sieciowych dla wody, kanalizacji, gazu, ciepła.  Procesy technologiczne w robotach ziemnych. Wykopy w warunkach typowych i utrudnionych oraz metody ich odwodnienia. Elementy zagospodarowania placu budowy. Metody wyceny robót. Przedmiar robót. Wyznaczenie kosztów bezpośrednich i pośrednich. Zasady kosztorysowania sieci, przyłączy i instalacji wewnętrznych. Program Seko Prix do sporządzania kosztorysów.

Program ćwiczeń: Sporządzenie kosztorysu dla fragmentu sieci wraz z przyłączami.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjno-problemowy,

Metody poszukujące, ćwiczeniowo – praktyczne: metoda wykład z ćwiczeniami praktycznymi.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą do zaliczenia wykładu są pozytywne wyniki z kolokwium. Zaliczenie w formie pisemnej, minimum 3 pytania problemowe. Uzyskane punkty: 0÷50% - niedostateczny, 51÷60% - dostateczny, 61÷70% - dostateczny plus, 71÷80% - dobry, 81÷90% - dobry plus, 91÷100% - bardzo dobry. Podstawą ustalenia oceny łącznej jest średnia ważona uzyskana przez dodanie: 0,5 oceny z wykładu oraz 0,5 oceny z ćwiczeń. Średnią ważoną zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Ocena łączna ustalona jest na podstawie średniej ważonej zgodnie z zasadą: od 3,00 do 3,24 – dostateczny, od 3,25 do 3,74 – dostateczny plus, od 3,75 do 4,24 – dobry, od 4,25 do 4,74 – dobry plus, od 4,75 – bardzo dobry. 

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 90 60
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 90
Łącznie 150 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

  1. Chudzicki J., Sosnowski S., Instalacje wodociągowe – projektowanie, wykonanie,eksploatacja, Seidel-Przywecki, Warszawa 2005

  2. Chudzicki J., Sosnowski S., Instalacje kanalizacyjne – projektowanie, wykonanie,eksploatacja, Seidel-Przywecki, Warszawa 2004

  3. Błaszczyk W.Stamatello H. Kanalizacja, sieci i pompownie, Arkady Warszawa, 1983

  4. Katalogi Nakładów RzeczowychPraca zbiorowa, wytyczne techniczne wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej i Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996

  5. Katalogi producentów rur i uzbrojenia instalacji wodno - kanalizacyjnych.

Literatura uzupełniająca

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 22-01-2018 22:53)