SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekologia miasta - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekologia miasta
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-EM-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Analiza miasta jako ekosystemu pod względem jego struktury, różnorodności biologicznej i funkcji użytecznych. Poznanie i zrozumienie działania podstawowych czynników kształtujących ekosystemy miejskie. Miasto jako układ ekologiczny. Poznanie wybranych gatunków roślin i zwierząt zasiedlających  obszary miejskie.Zagrożenia antropogeniczne ekosystemów miejskich. Znajomość ochrony różnorodności biologicznej w mieście.

Wymagania wstępne

Formalne: podstawy biologii, geografii i ekologii na poziomie Liceum Ogólnokształcącego.

Nieformalne: podstawowa wiedza z zakresu nauk o środowisku.

Zakres tematyczny

Program wykładów: Rodzaje ekosystemów miejskich.  Czynniki abiotyczne środowiska miejskiego (klimat miast – czym oddychają miasta, rzeźba terenu, gleby, woda). Czynniki biotyczne – fauna, flora i biota miasta - ich rola w ekosystemach zurbanizowanych. Roślinność w mieście. Gatunki introdukowane i inwazyjne. Wpływ człowieka na kształtowanie się roślinności miasta. Fitocenozy miejskie. Roślinność miast a zdrowie człowieka. Miasto jako ekosystem (układ ekologiczny).Zasady zrównoważonego rozwoju miasta. Mechanizmy adaptacyjne zwierząt w terenach miejskich. Zagrożenia antropogeniczne ekosystemów miejskich (zanieczyszczenia wód, powietrza, gleby, odpady, zanieczyszczenie światłem, hałas w mieście).Ekotoksykologia. Tereny zielone w mieście. Badanie przyrodnicze i ochrona różnorodności biologicznej w miastach. Formy ochrony przyrody w miastach. Biologiczne zagrożenia w budynkach. Problemy ochrony zdrowia mieszkańców miast.

Program ćwiczeń: prezentacja multimedialna przedstawiająca wybrany problem związanych z badaniami w ekosystemach miejskich, ćwiczenia terenowe i laboratoryjne

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, wykład konwencjonalny

Metody poszukujące: ćwiczenia terenowe i laboratoryjne.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń: oceny z kolokwiów praktycznych i teoretycznych (pisemnych) ze zrealizowanych bloków programowych, ocena z prezentacji multimedialnej

Zaliczenie z wykładu: uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Egzamin pisemny, zawierający 8 pytań ocenianych na 0-1 pkt; do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie 5 punktów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 120 75
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 120 125
Łącznie 240 200
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 4 3
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 4 5
Łącznie 8 8

Literatura podstawowa

 1. Zimny H. 2005. Ekologia miasta. Warszawa, 233 ss.

 2. Greinert A. 2000. Ochrona i rekultywacja terenów zurbanizowanych, Zielona Góra 216 ss.

 3. Jackowiak B. 1998. Struktura przestrzenna flory dużego miasta. Studium metodyczno-problemowe. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań

 4. Sudnik - Wójcikowska B. 1998. Czasowe i przestrzenne aspekty procesu synantropizacji flory. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

 5. Stawicka J., Szymczak-Piątek M., Wieczorek J. 2006. Wybrane zagadnienia ekologiczne. SGGW, Warszawa.

 6. Zakrzewski F.S. Podstawy toksykologii środowiska, wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.

 7. Wiąckowski S. Toksykologia środowiska człowieka, Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2010

 8. Piontek M. 2004. Grzyby pleśniowe i ocena zagrożenia mikotoksycznego w budownictwie mieszkaniowym, Zielona Góra, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Polska, 174 ss.

 9. Piontek M. 1999.  Grzyby pleśniowe.  Atlas. Zielona Góra, Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej 113 ss.

Literatura uzupełniająca

 1. Szponar A. 2003. Fizjografia urbanistyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN.

 2. Wolański. 2006. Ekologia człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 3. Pullin A. S. 2005. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

 4. Piotrowski J.K. [red]. Podstawy toksykologii. Wyd. Nauk.-Techn. WT, Warszawa 2006.

 5. Seńczuk W. [red]. Toksykologia współczesna, wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

 6. Inżynieria ekologiczna – czasopismo.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 23-01-2018 10:46)