SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ustrój i zadania samorządu terytorialnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ustrój i zadania samorządu terytorialnego
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-UZST-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Rafał Bucholski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Pozyskanie przez studentów podstawowej wiedzy dotyczącej jednostek samorządu terytorialnego - ustroju, zakresu działania i zadań, władz i organów; kompetencji organów i jednostek pomocniczych, rozumienia roli samorządu w Polsce i w krajach Unii Europejskiej; rozumienia różnic w podejściu do samorządu w federacji i w państwie unitarnym, czynniki kształtujące ustrój i wykonywanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa

Zakres tematyczny

Program wykładów: Pojęcie wspólnoty lokalnej, podstawowe informacje o samorządzie terytorialnym - istota i znaczenie, cechy obowiązującego w Polsce systemu samorządności terytorialnej, formy samoorganizacji społeczności lokalnych; Jednostki samorządu terytorialnego - tworzenie jednostek samorządu terytorialnego (reformy 1990 i 1998 r.), podział terytorialny państwa, ustrój, zakres działania i zadania, władze i organy; kompetencje organów, jednostki pomocnicze; Mienie jednostek samorządu terytorialnego, Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego; działalność gospodarcza samorządu terytorialnego a użyteczność publiczna; świadczenia usług przez samorząd terytorialny, Dochody jednostek samorządu terytorialnego, budżet jako instrument realizacji zadań samorządu terytorialnego; Współpraca zagraniczna samorządu wojewódzkiego, samorządu powiatowego, samorządu gminnego

Program ćwiczeń audytoryjnych: Analiza tekstów ustaw ustrojowych z dyskusją; Praca w grupach nad ustawami określającymi zadania samorządu terytorialnego

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych; wykład problemowy; wykład konwersatoryjny

Metody poszukujące: problemowe: giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków zjawisk przestrzennych; ćwiczeniowo-praktyczne: studium przykładowe, analiza tekstów z dyskusją

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin pisemny (pytania otwarte); egzamin obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury.

Ćwiczenia – na ocenę z zajęć ćwiczeniowych składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 36
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 84
Łącznie 120 120
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis 2009
  2. Kisiel, W., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, LexisNexis 2003

Literatura uzupełniająca

  1. Ofiarska M., Ciapała J., (red.) praca zbiorowa, Zarys prawa samorządu terytorialnego, Poznań 2001
  2. Tarno J. P., (red.), Samorząd terytorialny w Polsce, LexisNexis 2004

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 23-01-2018 11:30)