SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie środowiskiem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie środowiskiem
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-ZS-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z ogólnym modelem systemu zarządzania środowiskiem, założeniami i zasadami polityki ekologicznej oraz prawnymi, administracyjnymi, ekonomicznymi i społecznymi instrumentami jej realizacji. Zapoznanie z ekologicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów i ćwiczeń audytoryjnych: Ogólny model systemu zarządzania środowiskiem (społeczeństwo – gospodarka - środowisko – relacje międzysystemowe). Polityka ekologiczna UE i polska polityka ekologiczna (poziomy: krajowy, regionalny i lokalny). Instrumenty realizacji polityki ekologicznej prawne i administracyjne. Instrumenty realizacji polityki ekologicznej ekonomiczne i społeczne. Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec wymogów doktryny zrównoważonego rozwoju. Ochrona środowiska w hierarchii celów przedsiębiorstwa. Ochrona środowiska a strategia przedsiębiorstwa. Ochrona środowiska a restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład problemowy; Samodzielna, ukierunkowana przez wykładowcę, praca studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury przedmiotu.

Metody poszukujące: Ćwiczenia audytoryjne realizowane są w oparciu o przygotowanie i wygłoszenie referatu w grupach studenckich. Studenci biorą udział w dyskusji panelowej, wielokrotnej oraz okrągłego stołu.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Studenci zobowiązani są do zdobycia zaliczenia na ocenę z wykładu. Zaliczenie wykładu otrzymuje student, który uzyska przynajmniej 60 % poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte sformułowane w kolokwium zaliczającym. Studenci zobowiązani są do uzyskania zaliczenia na ocenę z ćwiczeń audytoryjnych. Zaliczenie otrzymuje student, który poprawnie przygotuje i zaprezentuje referat o zadanej tematyce korzystając z technik multimedialnych. Czas prezentacji od 20-30 min. Po prezentacji odbywa się dyskusja i oceniany jest stopień zaangażowanie w niej studentów. Weryfikacja wiedzy z teorii prezentowanej na ćwiczeniach audytoryjnych odbywa się przy pomocy kolokwium. Kolokwium realizowane jest na zasadzie testu wyboru wielokrotnego (lub pytań otwartych) w połowie semestru oraz na zakończenie kursu. Pozytywną ocenę otrzymuje student, który odpowiedział poprawnie na co najmniej 60 % pytań. Studenci w grupach (5-7 osobowych) opracowują projekt na zadany temat przez prowadzącego. Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną wszystkich ocen z ćwiczeń. Ocenę końcową z przedmiotu stanowi 50 % z oceny cząstkowej z wykładu oraz 50 % oceny cząstkowej z ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 36
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 84
Łącznie 120 120
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

 1. Poskrobko B.(red.) Zarządzanie środowiskiem. PWE, Warszawa 2007.
 2. Adamczyk J., Nitkiewicz T., Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007.
 3. Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem (praca zbiorowa) tom 1-3. Wydaw. C. H. Beck, Warszawa 2005.
 4. Nierzwicki W., Zarządzanie środowiskowe. PWE, Warszawa 2006.
 5. Nowak Z.(red.), Zarządzanie środowiskiem t. 1-2. Wydaw. Politechniki Gliwickiej, Gliwice 2001.
 6. Graczyk M., Zarządzanie proekologiczne. Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra 1999.

Literatura uzupełniająca

 1. Cichy M. J., Czystsza produkcja i jej model fenomenologiczny. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
 2. Ryszko A., Proaktywność przedsiębiorstw w zarządzaniu środowiskiem. Wyd. Politechniki Śląskiej, ,Gliwice 2007.
 3. Kobyłko G., Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyd. AE we Wrocławiu, 2007.
 4. Urbaniak M., Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej. Wyd. Difin, Warszawa 2006.
 5. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wydaw. Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok 2005.
 6. Adamczyk W., Ekologia wyrobów. PWE, Warszawa 2004.
 7. Famielec J., Małecki P., Eko-controlling przedsiębiorstwa, [w:] Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, red. M. Sierpińska, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 8. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. PWE, Warszawa 2002.
 9. Bernaciak A., Przedsiębiorstwo wobec wymagań ochrony środowiska. Wyd. Salamandra, Poznań 2000.
 10. Czasopisma: Management, Journal of LCA, Czystsza Produkcja, Ekonomia i Środowisko

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 23-01-2018 11:48)