SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gospodarka wodą i ściekami - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gospodarka wodą i ściekami
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-GWS-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ
  • dr Izabela Krupińska
  • dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk
  • dr inż. Anita Jakubaszek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi gospodarki wodą i ściekami na terenach miejskich; wymaganiami stawianymi stacjom uzdatniania wody oraz oczyszczalniom ścieków oraz podstawami układów technologicznych uzdatniania wód i oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych.

Wymagania wstępne

Formalne: zaliczenie przedmiotu podstawy chemii środowiska

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów: Źródła wody pitnej oraz wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi: aspekty mikrobiologiczne, chemiczne, radiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne. Układy technologiczne i procesy jednostkowe stosowne w oczyszczaniu wody. Przyczyny wtórnego zanieczyszczenia wody w systemie dystrybucji oraz zapobieganie wtórnemu zanieczyszczeniu wody. Rodzaje, ilość i skład ścieków miejskich. Odbiorniki i normy jakościowe ścieków oczyszczonych. Układy technologiczne i procesy jednostkowe stosowane w oczyszczaniu ścieków miejskich.

Program ćwiczeń audytoryjnych: Określenie wymagań jakości wody surowej ujmowanej na cele bytowo-gospodarcze. Obliczenie niezbędnego stopnia oczyszczania ścieków, wyznaczenie efektywności pracy komunalnej oczyszczalni ścieków. Analiza danych w aspekcie wydawania decyzji środowiskowych.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych;

Metody poszukujące: ćwiczeniowo-praktyczne: studium przykładowe; sytuacyjna: analizowanie przez studentów rzeczywistych sytuacji;

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Celem uzyskania zaliczenia przedmiotu wszystkie formy prowadzonych zajęć muszą być zaliczone na ocenę pozytywną. Zgodnie z Regulaminem Studiów obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Ćwiczenia audytoryjne: podstawą zaliczenia jest oddanie w terminie prawidłowo wykonanych sprawozdań z ćwiczeń.

Wykład: podstawą zaliczenia są pozytywne wyniki kontroli wiadomości przeprowadzone w formie kolokwium zaliczeniowego. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu jest zaliczenie części ćwiczeniowej, a następnie wykładowej.  Podstawą ustalenia oceny łącznej jest średnia ważona z udziałem 60% oceny z wykładu oraz 40% oceny z ćwiczeń. Średnią ważoną zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Ocena łączna ustalona jest na podstawie średniej ważonej zgodnie z zasadą: od 3,00 do 3,24 – dostateczny, od 3,25 do 3,74 – dostateczny plus, od 3,75 do 4,24 – dobry, od 4,25 do 4,74 – dobry plus, od 4,75 – bardzo dobry. 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 75
Łącznie 105 105
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. Kowal A. L., Świderska-Bróż M., Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

  2. Nawrocki J., Biłozor S., Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2010

  3. Dymaczewski Z., Oleszkiewicz J.A., Sozański M.M., Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków, PZITS, Poznań 2011

Literatura uzupełniająca

  1. Kwietniewski M., Mulik B., Parafińska K., Parafiński J., Wytyczne dotyczące jakości wody do picia. Wydawca Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Bydgoszcz 2014

  2. Bartoszewski, Kempa, Systemy oczyszczania ścieków, Skrypt Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1980

Uwagi

W ramach przedmiotu student uczestniczy w wycieczce technicznej do stacji uzdatniania wody.


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 23-01-2018 10:58)