SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gospodarka wodą i ściekami - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gospodarka wodą i ściekami
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-GWS01-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ
  • dr Izabela Krupińska
  • dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk
  • dr inż. Anita Jakubaszek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z jednostkowymi procesami oraz urządzeniami stosowanymi do usuwania domieszek i zanieczyszczeń z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; technologiami wykorzystywanymi do oczyszczania ścieków miejskich oraz podstawowymi metodami przeróbki osadów ściekowych.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów: Mechanizm procesu koagulacji, sedymentacji oraz filtracji w oczyszczaniu wody. Metody odkwaszania wody. Dezynfekcja wody: metody fizyczne i chemiczne. Uboczne produkty dezynfekcji. Oczyszczanie ścieków miejskich: procesy mechaniczne i biologiczne. Charakterystyka urządzeń do oczyszczania ścieków. Podstawy gospodarki osadami ściekowymi.

Program ćwiczeń laboratoryjnych: Charakterystyka składu wód powierzchniowych i podziemnych. Koagulacja wód. Usuwanie z wód żelaza i manganu. Charakterystyka składu ścieków bytowo-gospodarczych surowych i oczyszczonych. Sedymentacja w lejach Imhoffa. Metody przeróbki osadów ściekowych.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych;

Metody poszukujące: laboratoryjna, obserwacji i pomiaru

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Celem uzyskania zaliczenia przedmiotu wszystkie formy prowadzonych zajęć muszą być zaliczone na ocenę pozytywną. Zgodnie z Regulaminem Studiów obecność na zajęciach jest obowiązkowa.  Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu jest zaliczenie części laboratoryjnej, a następnie wykładowej.

Ćwiczenia laboratoryjne: podstawą zaliczenia jest wykonanie wszystkich przewidzianych w programie ćwiczeń laboratoryjnych, pozytywne zaliczenie teoretycznych wiadomości z zakresu wykonywanych ćwiczeń oraz oddanie w terminie prawidłowo wykonanych sprawozdań. Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych ze sprawdzianów wiadomości teoretycznych z zakresu wykonywanych ćwiczeń.

Egzamin: warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin ma formę pisemną i/lub ustną. Podstawą ustalenia oceny łącznej jest średnia ważona z udziałem 60% oceny z wykładu oraz 40% oceny z ćwiczeń laboratoryjnych. Średnią ważoną zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Ocena łączna ustalona jest na podstawie średniej ważonej zgodnie z zasadą: poniżej 3,24 – dostateczny, od 3,25 do 3,74 – dostateczny plus, od 3,75 do 4,24 – dobry, od 4,25 do 4,74 – dobry plus, od 4,75 – bardzo dobry.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 90 60
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 90
Łącznie 150 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

  1. Nawrocki J., Biłozor S., Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2010

  2. Henze M., Oczyszczanie ścieków. Procesy biologiczne i chemiczne, Wydawnictwo PŚK,Kielce 2000

  3. Oleszkiewicz J., Gospodarka osadami ściekowymi, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1997

Literatura uzupełniająca

  1. Kowal A. L., Świderska-Bróż M., Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

  2. Sadecka Z., Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków, Wyd. Seidel-Przywecki 2010

  3. Malej J., Odpady i osady ściekowe, Wydawnictwo PK, Koszalin 2004

Uwagi

W ramach przedmiotu student uczestniczy w wycieczce technicznej do oczyszczalni ścieków.


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 22-01-2018 21:34)