SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

System informacji o terenie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu System informacji o terenie
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-SIT-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu: systemów informacji o terenie, systemów informacji geograficznej GIS, infrastruktury danych przestrzennych, referencyjnych baz danych przestrzennych i publicznych systemów geoinformacyjnych, a także nabycie przez studentów umiejętności praktycznych pozwalających na wykorzystanie technologii GIS jako narzędzia wspomagającego rozwiązywanie problemów występujących w szeroko pojętym bezpieczeństwie narodowym.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: podstawy informatyki

Zakres tematyczny

Program wykładów: Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej: modele danych, źródła i metody pozyskiwania danych geograficznych, numeryczny model powierzchni terenu, generalizacja informacji geograficznej. Architektura systemów GIS i zarządzanie projektami GIS. Regulacje prawne w zakresie funkcjonowania GIS. Organizacja Państwowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Krajowy system informacji przestrzennej. Podstawy kartografii tematycznej i matematycznej. Systemy satelitarne GPS: istota systemu i sposób działania, odbiorniki GPS, zastosowanie systemów GPS, krajowe systemy stacji referencyjnych ich cel i zastosowanie. Infrastruktura danych przestrzennych krajowa i europejska (INSPIRE). Referencyjne bazy danych przestrzennych służby geodezyjnej i kartograficznej. Publiczne systemy geoinformacyjne: system zarządzania kryzysowego i centra powiadamiania ratunkowego, system osłony przeciwpowodziowej, system zarządzania obszarami chronionymi, GIS w zastosowaniach branżowych, GIS w statystyce publicznej. Kartografia multimedialna: atlasy multimedialne, kartografia w Web 2.0, kartografia mobilna, globusy wirtualne.

Program laboratorium: Oprogramowanie GIS: rodzaje pakietów oprogramowania, metody wdrażania systemu GIS, przykłady oprogramowania komercyjnego, przykłady oprogramowania Open Source. Analizy danych przestrzennych: przykłady analiz przestrzennych wykonanych z wykorzystaniem  oprogramowania GIS oraz pakietów pokrewnych (np. geodezyjnego, itp.). Systemy satelitarne GPS w zastosowaniach praktycznych. Tworzenie i modelowanie numerycznego model terenu. Tworzenie map tematycznych: kartogramy, kartodiagramy, izolinie. 

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych; wykład problemowy;

Metody poszukujące: projektowa; problemowe: giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków zjawisk przestrzennych; ćwiczeniowo-praktyczne: studium przykładowe, obserwacji i pomiaru w terenie

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Progi punktowe przedstawiają się następująco:

                          50% - 60% maksymalnej do uzyskania liczby punktów – dostateczny,

                          61% - 70%                                                                 – dostateczny plus,

                          71% - 80%                                                                 – dobry,

                          81% - 90%                                                                 – dobry plus,

                          91% - 100%                                                               – bardzo dobry.

Laboratorium    

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwiów pisemnych przeprowadzonych raz w semestrze oraz pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Zaliczenie przedmiotu:

                          Ocena jest średnią z ocen O=(W+L)/2

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 90 60
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 90
Łącznie 150 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

 1. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., „GIS obszary zastosowań”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa  2007.
 2. Davis E.D., „GIS dla każdego”, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2004
 3. Medyńska-Gulij B., „Kartografia i geowizualizacja”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 4. Litwin L., Myrda G., „Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS”, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
 5. Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind, „GIS. Teoria i praktyka” . Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 6. Kubik T., „GIS. Rozwiązania sieciowe”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
 7. Tomlinson Roger, „Rozważania o GIS. Planowanie Systemów  Informacji Geograficznej dla Menedżerów”, ESRI Polska 2008.
 8. Praca zbiorowa pod red. Jacka Pasławskiego, „Wprowadzenie do kartografii i topografii”, Wydawnictwo Nowa Era, Wrocław 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. Praca zbiorowa, „Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystaniem produktów LIDAR”, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2014.
 2. Praca zbiorowa pod red. Józefa Saneckiego, „Teledetekcja - pozyskiwanie danych”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 22-01-2018 21:43)