SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miast - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miast
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-ZPM-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ
  • dr inż. Magda Hudak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie  studentów  z  wybranymi  zagadnieniami  dotyczącymi  ochrony  przeciwpowodziowej.  Nabycie umiejętności  w  opisie  i  interpretacji  różnych  procesów  hydrologicznych  oraz  wyznaczania podstawowych charakterystyk hydrologicznych, w tym – analizy zjawisk powodziowych.

 

Wymagania wstępne

Formalne: 

Nieformalne: znajomość pakietu MS Office – Word, Excel oraz programu graficznego

Zakres tematyczny

Program wykładów: Wody powierzchniowe. Użytkowanie zlewni i jego wpływ na jakościowe i ilościowe zasoby wód. Modele i klasyfikacje zlewni. Bilans wodny zlewni. Uwarunkowania systemów  hydrologicznych:  stan  wody,  odpływ,  przepływ,  niżówki,  wezbrania,  powodzie.  Modele matematyczne  w  prognozowaniu  hydrologicznym. Powodzie – geneza i klasyfikacja. Ochrona przeciwpowodziowa – sposoby techniczne i nietechniczne. Metody ograniczania skutków powodzi.

Program projektu: Analiza zasięgu oddziaływania fali powodziowej oraz projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego wybranego miasta.

Metody kształcenia

Metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, wykład problemowy.

Metody poszukujące: ćwiczeniowo-praktyczne (filmy), metoda projektu, dyskusje.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest: obecność na wszystkich zajęciach, systematyczne przygotowanie  się  do  każdych  zajęć  oraz  opracowanie,  oddanie  w  terminie  i  zaliczenie projektu. 

Podstawą do zaliczenia wykładu są pozytywne wyniki kontroli wiadomości przeprowadzone w formie ustalonej  z  prowadzącym  zajęcia  na  początku  wykładów  (kolokwium  zaliczeniowe,  test,  odpowiedź ustna).

Podstawą ustalenia oceny łącznej jest średnia ważona uzyskana przez dodanie: 0,67 oceny z wykładu oraz 0,33 oceny z ćwiczeń projektowych. Średnią ważoną zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Ocena  łączna  ustalona  jest  na  podstawie  średniej  ważonej  zgodnie  z  zasadą: od 3,00 do 3,24 – dostateczny, od 3,25 do 3,74 – dostateczny plus, od 3,75 do 4,24 – dobry, od 4,25 do 4,74 – dobry plus, od 4,75 – bardzo dobry

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 90 60
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 60
Łącznie 120 120
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. Borys M. 2013. Wytyczne wykonywania kontroli corocznych stanu technicznego i doraźnych kontroli bezpiecznego użytkowania wałów przeciwpowodziowych. Wydawnictwo ITP, Falenty.

  2. Chełmicki W. 2001. Wody: zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

  3. Kledyński Z. 2006. Remonty budowli wodnych. Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa.

  4. Kołodziejczyk U. 2002: Geologiczno-inżynierskie badania wałów przeciwpowodziowych jako prognoza zagrożeń powodziowych. Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra.

Literatura uzupełniająca

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 22-01-2018 21:44)