SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-OZAP-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Barbara Jurkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot dotyczy podstaw wiedzy o organizacji i zarządzaniu niezbędnej w prawidłowym funkcjonowaniu współczesnego sektora publicznego. Obejmuje zagadnienia związane z planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolowaniem działalności, metodami i technikami rozwiązywania problemów zarządzania, metodami zarządzania.

Wymagania wstępne

Formalne: brak

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program wykładów: Zarządzanie - jego istota i znaczenie. Geneza i rozwój nauki o zarządzaniu. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. Zasoby organizacji (kapitał ludzki, zasoby materialne, procesy). Władza, komunikacja w zarządzaniu i konflikty w organizacji. Struktura zarządzania. Cele i funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola). Model planowania biurokratycznego Maxa Webera. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny. Metody i zasady zarządzania. Kryteria oceny sprawności działania. Istota pracy kierowniczej. Style kierowania, składniki kierowania, role kierownicze i umiejętności kierowników. Proces kadrowy w organizacji. Zarządzanie w kontekście zmian. Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. Nieprawidłowości w zarządzaniu instytucjami publicznymi.

Program ćwiczeń: Nauka o organizacji i zarządzaniu – interdyscyplinarność. Zastosowanie podejścia opisowo-ulepszającego i funkcjonalno-wzorującego do rozwiązania problemów w zarządzaniu. Wykorzystanie analizy wartości do rozwiązania problemów w zarządzaniu. Wykorzystanie techniki obserwacji do gromadzenia informacji. Wykorzystanie techniki wywiadu do gromadzenia informacji. Badanie dokumentów. Zapoznanie się z możliwymi błędami wynikającymi w nieprawidłowo sporządzonych dokumentów. Dobór próby do badań. Interpretacja wyników badań. Sporządzenie planu strategicznego. Sporządzenie planu operacyjnego (jednorazowego i trwale obowiązującego). Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej. Projektowanie struktury organizacyjnej w instytucji publicznej. Zarządzanie kadrami. Komunikacja i negocjacje w organizacji. Organizacja i zarządzanie na przykładzie wybranych organizacji publicznych.

Metody kształcenia

Wykłady i ćwiczenia dotyczą wybranych problemów zarządzania, metod i technik. W zależności od omawianego problemu na wykładach stosowane będą różne metody: wykład problemowy; wykład konwersatoryjny. Na ćwiczeniach stosuje się metody ćwiczeniowo-praktyczne: metodę pokazu i studium przykładowe. Podczas ćwiczeń studenci będą opracowywać kwestionariusz ankiety.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z przedmiotu (końcowa), która jest średnią ważoną oceny z egzaminu końcowego (60%) i zaliczenia ćwiczeń (40%).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 45
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 75 105
Łącznie 150 150
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 5 5

Literatura podstawowa

 1. Z. Dobrowolski, Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki i metod, PWSZ, Sulechów 2008
 2. Z. Dobrowolski, Czynniki sprawności kontroli państwowej, PWSZ, Sulechów 2004
 3. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006.
 4. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2002.
 5. B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i w praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004
 6. J. A. Stoner, R. E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 7. S. Sokołowska, Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Uniwersytet Opolski, Opole 2009.
 8. A. Wajda, Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

 1. S. Sokołowska, Organizacja i zarządzanie: ujęcie teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
 2. Z. Władek, Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, Wyd. Difin, Warszawa 2016.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 23-01-2018 11:12)