SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy
Kod przedmiotu 06.4-WI-ZGKP-JO-S18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Zarządzanie gospodarką komunalną
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Umiejętności i kompetencje w zakresie: znajomości języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się w podstawowym zakresie specjalistycznym językiem zawodowym.

Wymagania wstępne

Formalne: Warunkiem kontynuowania nauki języka na semestrze V jest uzyskanie zaliczenia z oceną w semestrze IV.

Nieformalne: brak

Zakres tematyczny

Program ćwiczeń: Kurs podzielony na moduły zawierające teksty i ćwiczenia językowe. Kurs rozwija wszystkie umiejętności służące biegłej komunikacji. Materiał gramatyczny odpowiedni dla poziomu B2. Szczególny nacisk położony jest na słownictwo specjalistyczne.

Metody kształcenia

Metoda interakcyjno-sekwencyjna metoda nauczania języka angielskiego lub niemieckiego z podejściem komunikacyjnym.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą do zaliczenia zajęć ćwiczeniowych jest obecność na wszystkich zajęciach, systematyczne przygotowywanie się do każdych zajęć oraz zaliczenie wszystkich cząstkowych kolokwiów sprawdzających (ustnych i pisemnych) w semestrze. Oceny wyników nauczania w formie: pisemnych prac kontrolnych, przygotowania i kontroli zadań domowych (pisemnych i ustnych), aktywności studenta na zajęciach (wypowiedź ustna, praca indywidualna i zespołowa), pracy własnej studenta (prezentacje, lektury, itp.) końcowa: Zaliczenie ustne i pisemne na koniec semestru.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 30
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

Autorskie materiały wykładowcy

Język angielski:

 1. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, New English File Pre-intermediate, Oxford University Press 2010

 2. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, New English File Intermediate, Oxford University Press 2010

 3. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, New English File Upper-intermediate, Oxford University Press 2010

 4. Liz and John Soars, New Headway English Course, Oxford University Press 2010

 5. B. Obee, V Evans, Upstream, Express Publishing 2009.

 6. D. Grant, J. Hughes, R. Mc Larty, Business Focus, Oxford university Press 2007

 7. J. Booley, V. Evans, Grammarway, Express Publishing 2006

 8. V. Evans. Round-up, Express Publishing 2004

Język niemiecki:

 1. Ch. Lemcke, L. Lohmann, T. Schelling, Berliner Platz. Deutsch im Alltag fuer Erwachsene. Lehr- und Arbeitsbuch 1/ 2, Langenscheidt, Warszawa 2009

 2. H. Olejnik, Deutsch fuer technische Berufe. Texte mit Uebungen fuer die Fakultaet Bauingenieurwesen und Umweltingenieurwesen, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2005

 3. efinFach gut. Profil 2. Kommunikation in Technik und Industrie, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999

 4. W. Killer, Polsko-Angielsko-Niemiecki Słownik Budowlany, Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 2007

 5. J. Pheby, W. Scholze, Słownik obrazkowy niemiecko-angielski, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 1996

 6. Z. Koch, Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, polsko-niemiecki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984

 7. "Mit Beruf auf Deutsch", profil budowlany, Barbara Kujawa, Warszawa 2013 (wydawnictwo: Nowa Era sp. z o.o.)

 8. "Deutsch fuer Profis", branża mechaniczna, Ewa Matuszak, Adam Tomaszczyk, Poznań 2013 (wydawnictwo: LektorKlett Sp. z o.o.)

Literatura uzupełniająca

 

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk (ostatnia modyfikacja: 22-01-2018 22:38)